ปลัดมหาดไทย เซ็นคำสั่งย้าย-แต่งตั้ง 113 นายอำเภอ

24 ธ.ค.2565 - นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย คำสั่งที่ 3331/2565 เรื่องย้ายข้าราชการ

เพื่อประโยชน์ของทางราชการและการบริหารราชการของกรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 และมาตรา 137 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ข้อ 14 และข้อ 28 ของกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ซึ่งออกตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2555 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรมพ.ศ. 2564 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 0705/ว 19 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2521 จึงให้ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 113 ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไม่ถือเป็นวันลา ข้าราชการร่วมบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 'สมเด็จพระสังฆราช'

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 28 มี.ค. 66 ได้เห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป

'วิษณุ' เชิญ กกต.เข้าพบ 20 มี.ค. ถกข้อห้ามสำหรับข้าราชการ หลังยุบสภามีผลบังคับใช้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 มีนาคมนี้ จะเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มาพบที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือประเด็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับข้าราชการ

มท.สั่งทุกจังหวัด ยกระดับแก้ปัญหา ‘ไฟป่า-หมอกควัน-ฝุ่นPM2.5’

มหาดไทย ยกระดับการแก้ไขปัญหา PM 2.5 สั่งการทุกจังหวัด เร่งแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก เน้นบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

22 ปีศาลปกครอง รับคดีเกือบ 2 แสน มหาดไทย ถูกฟ้องมากที่สุด

นายประวิตร บุญเทียม ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด แถลงผลการดำเนินงานของศาลปกครองต่อสื่อมวลชนเนื่องในโอก