โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน 13 ราย

2 พ.ย.2566 - เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ด้วยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ในการประชุมครั้งที่ ๓๐๔-๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ได้พิจารณาคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน ๑๓ ราย และได้นำรายซื่อตังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้นำรายชื่อเสนอวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และวุฒิสภาในคราวประชุมครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน ๑๓ ราย ดังนี้

๑. นายพินิจ มั่นสัมฤทธิ์ อธิบดีศาลปกครองอุตรธานี ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๒. นายสมมาศ รัฐพิทักษ์สันติ อธิบดีศาลปกครองยะลา ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๓. นายเกียรติภูมิ แสงศศิธร อธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๔. นายวิชัย พจนโพธา อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๕. นางสาวสายทิพย์ สุคติพันธ์ อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๖. นายอภิรัฐ ปานเทพอินทร์ อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๗. นายเมธี ชัยสิทธิ์ อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๘. นายชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๙. นายสิทธานต์ สิทธิสุข อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๑๐. นายอาทร คุระวรรณ อธิบดีศาลปกครองสงขลา ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๑๑. นายอุตมศักดิ์ อังศุพิสิฐ อธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๑๒. นายประพจน์ คล้ายสุบรรณ อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๑๓. นายวุฒิชัย ไทยเจริญ อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ทั้ง ๑๓ รายดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตามที่เสนอ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
เศรษฐา ทวีสิน
นายกรัฐมนตรี อ่านทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ วันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสถาบันการเงิน

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 84/2567 เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการ

ประกาศ หลักเกณฑ์ อัตราค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม