จับตา นายกฯเรียกประชุมครม.วันหยุด วาระสำคัญเพียบ

3 มี.ค. 2567 – วันนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันหยุด เนื่องจากในสัปดาห์หน้า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง มีภารกิจเดินทางไปราชการที่ประเทศออสเตรเลีย ฝรั่งเศส และ เยอรมนี ต่อเนื่องรวม 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-13 มี.ค.67 จึงทำให้นายกรัฐมนตรี เลื่อนประชุม ครม.เร็วขึ้นจากวันอังคารที่ 5 มี.ค. มาเป็นช่วงบ่ายวันนี้

สำหรับวาระการพิจารณาที่น่าสนใจ ได้แก่

กระทรวงสาธารณสุข จะเสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่..) พ.ศ. … ฉบับใหม่

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ (ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่..) พ.ศ. … (จำนวน 3 ฉบับ)

นอกจากนี้ จะเป็นการนำเสนอเอกสารสำคัญของหลายกระทรวง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า เช่น

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดอาเชียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระความสัมพันธ์ครบรอบ 50 ปี

กระทรวงพลังงาน เตรียมเสนอร่างตราสารว่าด้วยการขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการเชื่อมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียน

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอ การปรับปรุงแก้ไขความตกลงว่าด้วยน้ำตาลระหว่างประเทศ (International Sugar Agreement: ISA) ฉบับปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างหนังสือแสดงเจตจำนงการเจรจาทวิภาคี ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพและการคุ้มครองชนิดพันธุ์

ส่วนวาระ ครม.เพื่อทราบ ได้แก่

กระทรวงพลังงาน เสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่อง ขอให้สั่งการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่บริเวณเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม กระทรวงการคลัง เสนอรายงานประจำปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วุฒิสภา เสนอรายงานการพิจารณาศึกษาหลายเรื่อง ประกอบด้วย 1.รายงานการศึกษา เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Future Food) ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา 2.รายงานการศึกษา เรื่อง โอกาสของเศรษฐกิจชุมชนกับการเดิบโตของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา

นอกจากนี้ ยังมีการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ และผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่

กระทรวงพลังงาน เสนอการแต่งตั้งผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

กระทรวงคมนาคม เสนอการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น ในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

กระทรวงวัฒนธรรม เสนอ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

กระทรวงยุติธรรม เสนอการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่ง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'เศรษฐา' ควง 'ภริยา' เดินตลาดเช้าหัวหิน คุยสงกรานต์ปีนี้คึกคัก

“เศรษฐา“ ควง “ภริยา” เดินตลาดเช้าหัวหิน ใส่บาตรพระ โอ่ สงกรานต์เศรษฐกิจคึกคัก ลั่น ปีหน้าดีกว่านี้ ย้ำไตรมาส4 ได้เงินหมื่นแน่ พร้อมโพสต์ ฝากปชช. ให้ความรักเวลาคนในครอบครัว