สพฐ. เลื่อนรับนักเรียน ยัน 15พ.ค.เด็กมีที่เรียนครบ


เพิ่มเพื่อน    


20เม.ย.64-นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ.04006/ว1284 เรื่อง การดำเนินการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 แจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต โดยแจ้งประกาศปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่) ซึ่งปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และแนวปฏิบัติการรับสมัครเด็กเข้าเรียน การจับฉลากการสอบคัดเลือก การรายงานตัว และการมอบตัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของ สพฐ. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้ออกมาตรการห้ามดำเนินการหรือจัดกิจการกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก การจับฉลาก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว ที่ได้กำหนดไว้ตามปฏิทินการรับนักเรียนเดิม ที่กำหนดดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2564 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัย สพฐ.จึงได้มีปฏิทินการรับนักเรียน พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งจะต้องดำเนินแล้วเสร็จ เด็กทุกคนมีที่นั่งเรียน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

นายอัมพร กล่าวต่อว่า สำหรับปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่) มีดังนี้ ประถมศึกษาปีที่ 1 จับฉลากและประกาศผล วันที่ 2 พฤษภาคม รายงานตัว-มอบตัววันที่ 4 พฤษภาคม มัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัคร วันที่ 24-28 เมษายนสอบ/คัดเลือกความสามารถพิเศษ วันที่ 6 พฤษภาคม ประกาศผล วันที่ 8 พฤษภาคม สอบคัดเลือก-เงื่อนไขพิเศษ วันที่ 8 พฤษภาคม ประกาศผล วันที่ 11 พฤษภาคม จับฉลาก-ประกาศผล วันที่ 10 พฤษภาคม รายงานตัวและมอบตัวพร้อมกัน วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เปิดสอน ม.ต้น และ ม.ปลาย รับสมัคร วันที่ 24-28 เมษายน สอบคัดเลือก-เงื่อนไขพิเศษ วันที่ 9 พฤษภาคม ประกาศผล วันที่ 12 พฤษภาคม สอบ/คัดเลือกความสามารถพิเศษ วันที่ 6 พฤษภาคม ประกาศผล วันที่ 8 พฤษภาคม รายงานและมอบตัวพร้อมกัน วันที่ 13 พฤษภาคมมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เปิดสอนเฉพาะ ม.ปลาย รับสมัครวันที่ 24-28 เมษายน สอบคัดเลือก-เงื่อนไขพิเศษ 9 พฤษภาคม ประกาศผลวันที่ 12 พฤษภาคม ความสามารถพิเศษสอบคัดเลือกวันที่ 6 พฤษภาคม ประกาศผลวันที่ 8 พฤษภาคม รายงานตัวและมอบตัวพร้อมกัน วันที่ 13 พฤษภาคม

โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษที่จัดสอนสำหรับเด็กพิการ รับสมัคร วันที่ 24-30 เมษายน ประกาศผล วันที่ 11 พฤษภาคม รายงานตัวและมอบตัวภายในวันที่ 15 พฤษภาคม โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส รับสมัครวันที่ 24-28 เมษายน สอบ/คัดเลือกวันที่ 6-9 พฤษภาคม ประกาศผลวันที่ 11 พฤษภาคม รายงานตัวและมอบตัวภายในวันที่ 15 พฤษภาคม สำหรับเด็กที่ยังไม่มีที่เรียน ยื่นความจำนงได้ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม ประกาศผลวันที่ 14 พฤษภาคม และมอบตัววันที่ 15 พฤษภาคม 2564


เห็น "นายกฯ" ถ่ายทอดสด "ฟุตบอลยูโร" เอาใจคอบอลเลยอยากคุยเรื่องฟุตบอลมั่ง แต่ของผมระดับ "ฟุตบอลโลก" เลยแหละ!

ทีมแพทย์ 'ศูนย์วิจัย' จุฬาฯ
เรื่อง 'ไม่เป็นเรื่อง' (ซักวัน)
"การสื่อสารกับการเมือง"
ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"