กรมเจ้าท่า เอาจริงจัดตั้ง 'เขตปลอดโฟม-บุหรี่' ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชน


เพิ่มเพื่อน    


21เม.ย.64-นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมได้ออกประกาศ กรมเจ้าท่าที่ 70/2564เรื่อง ยกเลิกการใช้โฟมบรรจุอาหารภายในพื้นที่กรมเจ้าท่า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี ที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายการเลิกใช้พลาสติกบางประเภท ให้ได้100%ในปี 2564ซึ่งหนึ่งในประเภทพลาสติกดังกล่าว คือ โฟมบรรจุอาหาร ดังนั้น เพื่อให้สถานที่ภายในกรมเจ้าท่าเป็นเขตพื้นที่ปลอดโฟมบรรจุอาหาร จึงออกมาตรการ ดังนี้ 
    
1.กรมเจ้าท่า เป็นเขตปลอดโฟมบรรจุอาหาร ตั้งแต่วันที่ 1เมษายน 2564เป็นต้นไป โดยห้ามเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร และผู้มาติดต่อราชการ นำโฟมบรรจุอาหารเข้ามาใช้ในเขตพื้นที่กรมเจ้าท่าเด็ดขาด รวมทั้ง ห้ามหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาจัดกิจกรรมในบริเวณพื้นที่กรมเจ้าท่าใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 
 
2.ห้ามเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าใช้โฟมบรรจุอาหารในการจัดกิจกรรมภายในกรมเจ้าท่า ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เช่น การประชุม อบรม สัมมนา การแข่งขันกีฬา เป็นต้น โดยให้ใช้ภาชนะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ หรือ การใช้วัสดุ ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ปฏิเสธ และหลีกเลี่ยง การใช้โฟมด้วยวิธีต่างๆ และร่วมใจไม่ซื้ออาหารประเภทที่ใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร  
 
นอกจากนี้ ยังรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เป็นต้นแบบในการ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ ทั้งนี้ เพื่อให้กรมเจ้าท่า เป็นเขตปลอดโฟม ปลอดบุหรี่ ที่พร้อมใจกัน เริ่มต้นภายในหน่วยงานเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการหรือเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวภายในกรมเจ้าท่า ให้ความร่วมมืองดสูบบุหรี่และการนำโฟมเข้ามาใช้ภายในหน่วยงาน หรือใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณโฟมบรรจุอาหารให้ได้มากที่สุด เพื่อคงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลยาวนานต่อไป


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"