คมนาคม เล็งชงครม.มิ.ย.นี้ ไฟเขียวคลอด พรบ.ขนส่งทางราง


เพิ่มเพื่อน    

 

19 พ.ค. 2564 รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม แจ้งว่า วันที่ 19 พ.ค.นี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม มีกำหนดการเป็นประธานการประชุมผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom เพื่อติดตามเรื่องเร่งด่วน เรื่อง ความก้าวหน้าการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การขนส่งทางราง พ.ศ. ... และการจัดตั้งสถาบันวิจัยเทคโนโลยีระบบรางฯ โดยมีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดข้อมูล ทั้งนี้ ในส่วนของร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. .... นั้น ในขณะนี้อยู่ระหว่างการการนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาลงนาม ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติหลักการต่อไป

สำหรับกรอบระยะเวลาในการดำเนินการนั้น คาดว่า จะสามารถนำเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการได้ภายใน มิ.ย. 2564 ก่อนที่จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะตรวจพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ และสรุปผลการตรวจพิจารณา พร้อมทั้งให้หน่วยงานแจ้งยืนยัน ก่อนส่งไปยัง ครม. พิจารณาเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ฯ ภายใน ส.ค. 2564 จากนั้น จะส่งร่าง พ.ร.บ.ญ ไปยังรัฐสภา (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พิจารณา 3 วาระ และสมาชิกวุฒิสภา พิจารณา 3 วาระ) ในช่วง ส.ค.-ก.ย. 2564 และคาดว่า จะประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ภายใน ต.ค. 2564

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุอีกว่า ก่อนหน้านี้ ขร.ได้นำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว กลับมาพิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวงคมนาคมปี 2560-2564 และให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มเติมร่างบทบัญญัติ เช่น การจัดสรรความจุ, ตารางเวลาเดินรถและเส้นทาง, การสอบสวนอุบัติเหตุ และการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง เป็นต้น และดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับสาระสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. .... นั้น มีสาระสำคัญเกี่ยวกับภารกิจของกรมการขนส่งทางรางในการกำกับดูแล เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางราง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางให้มีโครงข่ายที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เชื่อมต่อกับการขนส่งระบบอื่น และประเทศเพื่อนบ้าน การกำกับดูแลมาตรฐานด้านความปลอดภัย การบำรุงทาง และการประกอบกิจการ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัยภัยในการเดินทาง

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุอีกว่า ในการประชุมครั้งดังกล่าวในวันนี้นั้น นายศักดิ์สยาม จะติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง ซึ่งในขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) จัดตั้งสถาบันฯ เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างสำนักเลขาธิการ ครม. ดำเนินการในการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยคาดว่าร่าง พ.ร.ฎ. จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา และดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบในช่วง ต.ค.-ธ.ค. 2564

สำหรับ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางนั้น มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง ร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง พัฒนาบุคลากรด้านระบบราง และจัดทำฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีระบบราง โดยมีเป้าหมายเร่งด่วน (2564-2566) คือ การวิจัยชิ้นส่วนในระบบราง เพื่อให้สามารถผลิตรถไฟในประเทศ (Local Content) ได้ตามนโยบาย Thai First รวมทั้งการวิจัยเพื่อสร้างรถไฟระบบไฟฟ้า (EV) มาใช้ในประเทศไทย พร้อมกับการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน


"วัคซีนไฟเซอร์" จากอเมริกา "มหามิตร" บริจาค มาถึงไทยแล้ว จะ ๑.๕ ล้าน หรือ ๒.๕ ล้านโดส ก็ช่างเถอะ ยังไงๆ ก็ต้องขอบใจเขา

ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"