นิด้าโพล เผยคนไทยยังนิยมใช้วินมอเตอร์ไซค์ มากกว่า Grab Bike


เพิ่มเพื่อน    

นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชา ในการใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ชี้ 65% เลือกใช้บริการวิน  เพราะสะดวก คุ้นเคย ไม่ยุ่งยาก ขณะที่ 34% ใช้  Grab Bike  เพราะชอบคิดราคาตามจริง ตามระยะทาง

3 มิ.ย. 61 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์สาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2561 กรณีศึกษาจากประชาชนที่พักอาศัยอยู่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,252 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์สาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล          

จากการสำรวจเมื่อถามถึงปัญหา ที่พบมากที่สุดในการใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์สาธารณะ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 43.69% ระบุว่า ความปลอดภัย (เช่น การขับรถเร็ว การขับขี่บนทางเท้า การขับรถย้อนศร และการข่มขู่ผู้โดยสาร) รองลงมา  32.67%  ระบุว่า การคิดราคาเกินจริง  11.50% ระบุว่า ไม่เคยพบเจอปัญหาเลย 5.51% ระบุว่า การปฏิเสธผู้โดยสารหรือการปล่อยผู้โดยสารลงกลางทาง  4.79% ระบุว่า ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจ เข้าข่ายอนาจารด้วยวาจาและการกระทำ  0.48% ระบุอื่น ๆ ได้แก่ จำนวน วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ และ 1.36% ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ

ด้านความพึงพอใจต่อการเลือกใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์สาธารณะ ระหว่าง “Grab Bike” กับ “วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่  65.58% ระบุว่า เลือกใช้บริการ “วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง” รองลงมา 34.03% ระบุว่า เลือกใช้บริการ “Grab Bike” และ 0.40%  ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ โดยในจำนวนของผู้ที่เลือกใช้บริการ “วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง” ได้ให้เหตุผล พบว่า ส่วนใหญ่  72.96% ระบุว่า สะดวกในการใช้บริการ (มีอยู่ทั่วไปในทุกชุมชน) ไม่จำเป็นต้องมี  App Grab Bike รองลงมา  24.60% ระบุว่า เป็นผู้ให้บริการหลักในพื้นที่นั้น ๆ (ผู้ให้บริการมีวินประจำ)  17.78%  ระบุว่า มีความรู้จัก คุ้นเคย กับผู้ให้บริการ (ในกรณีคนในชุมชนเป็นผู้ให้บริการ) และ0.61% ไม่ระบุ/ ไม่แน่ใจ และในจำนวนของผู้ที่เลือกใช้บริการ “Grab Bike” ได้ให้เหตุผล พบว่า ส่วนใหญ่ 65.09% ระบุว่า สะดวกในการเรียกใช้บริการ (ผ่านแอปพลิเคชัน) รองลงมา 40.80% ระบุว่า ราคาตามระยะทางจริงที่คำนวณให้ทราบก่อนใช้บริการ และ 33.49% ระบุว่า มีมารยาทในการขับขี่ที่ดี

เมื่อถามถึงว่า หาก Grab Bike ไม่สามารถขึ้นทะเบียนในการเป็นรถสาธารณะได้อย่างถูกต้อง จะใช้บริการหรือไม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 52.40% ระบุว่า ไม่ใช้บริการ เพราะ ชื่นชอบการใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างมากกว่า เนื่องจากสะดวก เรียกใช้ง่าย และไม่จำเป็นต้องเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน รองลงมา  43.77% ระบุว่า ใช้บริการ เพราะ สะดวกในการเรียกใช้บริการ มีมาตรฐาน ในการให้บริการ ทำให้เรียกใช้บริการด้วยความมั่นใจ และมีการกำหนดค่าโดยสารที่แน่นอนซึ่งถูกกว่าค่าโดยสารวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และ3.83%  ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

เมื่อถามถึงแนวทางที่จะทำให้ใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์สาธารณะให้ปลอดภัย และได้ประโยชน์สูงสุด พบว่า ประชาชน ส่วนใหญ่ 46.65% ระบุว่า มีการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ ให้กับมอเตอร์ไซค์สาธารณะที่ให้บริการประชาชนทุกชนิด รองลงมา 41.77%  ระบุว่า มีการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษที่เคร่งครัดกับมอเตอร์ไซค์สาธารณะที่กระทำความผิดทุกรูปแบบ  36.10% ระบุว่า มีการกำหนดมาตรฐานราคาในการใช้บริการที่แน่นอน (ราคาตามระยะทางจริง)  30.11% ระบุว่า อนุญาตให้ Grab Bike จดทะเบียนได้อย่างถูกต้อง 28.51% ระบุว่า ควรจัดตั้งให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนรถมอเตอร์ไซค์สาธารณะอย่างชัดเจน  25.24%ระบุว่า ควรมีหน่วยงานสุ่มตรวจคุณภาพการให้บริการมอเตอร์ไซค์สาธารณะอย่างสม่ำเสมอ และ 2.80% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ