'นิด้าโพล'เปิดความคิดเห็นคนใต้ถึงการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งหน้า


เพิ่มเพื่อน    

 

 

17 ต.ค. 2564 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “วันวาน...วันนี้  ของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในภาคใต้ กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,315 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับวันวาน...วันนี้ของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้    การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงการเคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งแต่มีสิทธิเลือกตั้ง พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.94 ระบุว่า เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์ รองลงมา ร้อยละ 13.08 ระบุว่า ไม่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 1.45 ระบุว่า ยังไม่เคยไปเลือกตั้งเลย และร้อยละ 0.53 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สำหรับการลงคะแนนเสียงเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา (เฉพาะผู้ที่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์) พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.41 ระบุว่า เลือกพรรคประชาธิปัตย์ และร้อยละ 38.59 ระบุว่า ไม่ได้เลือกพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งในจำนวนผู้ที่ไม่ได้เลือกพรรคประชาธิปัตย์ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.68 ระบุว่า เลือกพรรคพลังประชารัฐ รองลงมา ร้อยละ 29.93ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  ร้อยละ 9.05 ระบุว่า ไม่ได้ไปเลือกตั้ง ร้อยละ 6.73 ระบุว่า เลือกพรรคอนาคตใหม่ ร้อยละ 4.18 ระบุว่า เลือกพรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 2.79 ระบุว่า เลือกพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 2.55 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) ร้อยละ 1.86 ระบุว่า เลือกพรรคประชาชาติ ร้อยละ 1.39 ระบุว่า เลือกพรรครวมพลังประชาชาติไทย ร้อยละ 0.46 ระบุว่า เลือกพรรคเสรีรวมไทย พรรคเศรษฐกิจใหม่และพรรคเพื่อชาติ ในสัดส่วนที่เท่ากัน  และร้อยละ 0.23 ระบุว่า เลือกพรรคชาติไทยพัฒนาและพรรคชาติพัฒนา ในสัดส่วนที่เท่ากัน

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการลงคะแนนเสียงเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้งครั้งหน้า พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.14 ระบุว่า ยังไม่แน่ใจ รองลงมา ร้อยละ 30.04 ระบุว่า จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 20.38 ระบุว่าเป็น จะไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 0.84    ระบุว่า จะไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) และร้อยละ 0.60 ระบุว่า จะไม่ไปเลือกตั้ง
 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"