จ่อประชาพิจารณ์พรบ.ศึกษาชาติ15มิ.ย.นี้


   

    
                                     
5มิ.ย.61- บอร์ด อิสระฯ เตรียม เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 15 มิ.ย.นี้ คาด ประกาศใช้ได้ ธ.ค.ปีนี้ “หมอจิรุตม์” เผย สาระสำคัญมีทั้งเรื่องการจัดระบบการศึกษาใหม่ ให้ความอิสระกับโรงเรียน การปฏิรูปการเรียนการสอน การพัฒนาและผลิตครู และการพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศ

นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการจัดทำพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่าในที่ประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ที่มีนพ.จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธาน ได้มีการหารือปรับปรุงแก้ไขร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....เพื่อนำเข้าคณะกรรมการอิสระฯ พิจารณาในสัปดาห์หน้า และในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายนนี้ จะสามารถเปิดรับฟังความคิดเห็นได้ ทั้งในช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซค์http://www.thaiedreform.org และจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็น สำหรับเนื้อหาในร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ อาจจะไม่ได้มีทุกเรื่องที่จะปฏิรูป แต่จะเป็นการกำหนดเรื่องที่จะเป็นเครื่องมือในการกำจัดอุปสรรคสำหรับการปฏิรูปในอนาคต รวมถึงเปิดโอกาสให้เกิดการดำเนินการปฏิรูปในอนาคต ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.ฉบับนี้ มีบางเรื่องได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นมาแล้ว เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับครู กระบวนการจัดการเรียนการสอน เด็กเล็ก เป็นต้น 

นพ.จิรุตม์ กล่าวต่อว่า โดยสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาตินี้ จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น การจัดระบบการศึกษาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่ต้องการให้รัฐสนับสนุนให้เราสามารถเรียนได้ตามความถนัด สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นต้น และยังมีข้อกฎหมายที่ให้ความอิสระกับโรงเรียน เพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิผล จัดระบบการสนับสนุนให้กับโรงเรียน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้บริหารของโรงเรียน รวมถึงการกำหนดเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนการสอน เช่น หลักสูตรแกนกลาง และหลักสูตรที่ดูแลเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษด้วย นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้อวกับการพัฒนาและผลิตครูด้วย อีกทั้งยังมีการกำหนดเรื่องการพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศที่จะบูรณาการและเอื้อกับการจัดการศึกษา และยังมีเรื่องประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณต่างๆ ด้วย

ด้านนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) กล่าวว่า สำหรับปฏิทินการดำเนินการยกร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... จะเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 15-30 มิถุนายน จากนั้นจะนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง และเสนอร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา 17 กรกฎาคม ซึ่งคาดว่าจะเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในช่วงเดือนกันยายน ทั้งนี้คาดว่าจะประกาศใช้ได้ในเดือนธันวาคม ถือเป็นของขวัญปีใหม่ ในปี 2562 แก่ประชาชนชาวไทย อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการยกร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว คณะกรรมการอิสระฯ ก็จะดำเนินการใน 3 เรื่องควบคู่ไปด้วย คือ การออกกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และจัดทำโครงการที่ดำเนินการสำเร็จเป็นรูปธรรมได้ทันทีเสนอต่อ ครม.เพื่อมีมติเห็นชอบต่อไป


"หลวงพ่อทวด"........ ยังคงนั่งมองลูกหลานและบ้านเมืองไทยด้วยเมตตาอยู่ในมณฑปวัดช้างให้ ริมทางรถไฟ เหมือนทุกๆ ปี

เฉพาะกับ "พระมหากษัตริย์"
ว่าด้วย 'บุญคุณและเอื้ออาทร'
น้ำครำตรวจสอบน้ำเน่า
น้ำท่วม 'อย่าเอาแต่ดู' ต้องทำ
ตรรกะ 'ตลบตะแลง' ของธร
โศกนาฏกรรมสัตว์การเมือง