ททท.ชูเสน่ห์วิถีไทย มัดใจ Phuket Sandbox เจ้าบ้านที่ดี -อาหารถิ่น -แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม


เพิ่มเพื่อน    

 เหลือเวลาอีกเพียงวันเดียวเท่านั้น การเปิดประเทศภายใต้นโยบาย Phuket Sandbox ก็จะเริ่มต้นขึ้น ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็ช่วยกันเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่

 

ในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)นั้น นอกจากให้ความสำคัญกับการเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย  ภายใต้มาตรการท่องเที่ยววิถีใหม่ แบบ New Normal ที่เน้นให้ ทุกคน สวมใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง มีการเว้นระยะห่าง การล้างมือ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนการต่อยอด SHA : Amazing Thailand Safety & Health Administration ไปสู่มาตรฐาน  SHA PLUS+ ที่แสดงว่า สถานประกอบการแห่งนั้นมีมาตรการทางสุขอนามัยในการควบคุมโรคโควิด -19 อีกทั้งมีพนักงานในสถานประกอบการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้วเกินกว่า 70% เป็นสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

 

SHA Plus+สัญลักษณ์ที่ช่วยสร้างความมั่นใจท่องเที่ยวปลอดภัย

 

 นอกเหนือจากมาตรการความปลอดภัยทางด้านสุขภาพแล้ว  เชื่อว่า ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และการให้บริการที่ดีจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยให้การเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยวในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้

 

ทั้งนี้ นางสาวฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตนั้นถือว่ามีชื่อเสียงอยู่ในเวทีการท่องเที่ยวโลกอยู่แล้ว ที่ผ่านมา ททท.ได้ผลักดันให้ภูเก็ต เป็นเป้าหมายปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยม หรือ Preferred Destination ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ประกอบกับนักท่องเที่ยวมากกว่าร้อยละ 70 เป็นนักท่องเที่ยวที่เคยมีประสบการณ์กับการเดินทาง มาท่องเที่ยวประเทศไทยอยู่แล้ว (Repeater)  และต่างยอมรับความสวยงาม ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ หาดทรายชายทะเล อากาศของแหล่งท่องเที่ยวเส้นศูนย์สูตร อาหาร ทะเลและอาหารไทยที่มีเสน่ห์ และสินค้าการท่องเที่ยวกลุ่มโรงแรมที่พัก สปา ร้านค้า ร้านอาหารตลอดทั้ง การเดินทางเข้าถึงที่สะดวกปลอดภัย

 

ที่สำคัญที่สุดคือ “การบริการของคนไทย” ที่แสดงถึงความเป็น เจ้าบ้านที่ดี ที่มีมาตรฐานการบริการ อันสามารถสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีจนเกิดความประทับใจ ให้นักท่องเที่ยวยังคงระลึกถึงประเทศไทย และยังคงระลึกถึงจังหวัดภูเก็ตตลอดมา

 

ทั้งนี้ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ได้ขยายความถึงคำว่า เจ้าบ้านที่ดีว่า “เจ้าบ้าน” หมายถึง บุคคลผู้เป็นเจ้าของบ้านเรือน ซึ่งในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเรานั้น เจ้าบ้าน จะหมายรวมถึง ประชาชน พ่อค้า แม่ค้า นักเรียน และผู้ประกอบการอาชีพต่าง ซึ่งอาศัยอยู่ในท่องถิ่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ  เป็นกลุ่มคนที่ได้สัมผัส พบปะ หรือมีการเจรจา พูดคุยกับนักท่องเที่ยว

 

ดังนั้น การเป็นเจ้าบ้านที่ดี จึงหมายถึง กลุ่มบุคคลที่จะแสดงความเป็นมิตร มีความเชื่อมั่น รอบรู้เรื่องราวในท้องถิ่น ให้การตอบรับ ดูแลผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวให้มีความสุข และรู้สึกปลอดภัยเพราะเมื่อผู้มาเยือนได้รับความมีอัธยาศัยไมตรี และเจ้าบ้านให้การตอบรับอย่างอบอุ่น ย่อมทำให้ผู้มาเยือนเกิดความประทับใจ

 

 

 

ตึกแถวในรูปแบบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต

 

          โดย ปัจจัยสำคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของพี่น้องชาวภูเก็ตสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยว ตามมาตรการ Phuket Sandbox น่าจะประกอบด้วย

          1.บุคลิกภาพที่ดี ได้แก่ รูปร่างหน้าตา กิริยาท่าทาง น้ำเสียง การพูดจา ความยิ้มแย้มแจ่มใสความเห็นอกเห็นใจนักท่องเที่ยว ความกระตือรือร้น ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ความเชื่อมั่นในตัวเอง ความรอบรู้ ซึ่งอัธยาศัยไมตรีด้วยความเป็นไทยหรือ “Thainess” ซึ่งเป็นจุดต่าง (Differentiate) ที่สำคัญของประเทศไทยที่สร้างเอกลักษณ์อันโดดเด่น (Unique) สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Repeater จนกลายเป็น Friend of Thailand

          ไม่ว่าประเทศไทยจะพบกับวิกฤติการณ์ใด นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็ยังคงจะกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน

          2. ความรู้ที่จำเป็นต่อการบริการ ผู้ที่เป็นเจ้าบ้านต้องมีความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานที่ และสิ่งต่าง ๆ ในขอบเขตความรับผิดชอบของพนักงาน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโรงแรมที่พัก สินค้า/บริการ ที่เสนอให้กับลูกค้า ความรู้ที่เกี่ยวกับเทคนิคการขายความรู้เกี่ยวกับตลาดและคู่แข่งขัน ตลอดทั้งรู้จักทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น รู้จักแหล่งท่องเที่ยว การเดินทางเข้าถึง ฤดูกาล ตลอดทั้งยังมีความรู้ ที่จะแนะนำให้นักท่องเที่ยวเกิดความระแวดระวัง ในรูปแบบ Do&Don’t ได้เป็นอย่างดี

          3. ทักษะที่ชำนาญระดับมืออาชีพ ความชำนาญหรือประสบการณ์จะช่วยให้การเป็นเจ้าบ้านมีความเชื่อมั่นสูงขึ้น โดยทักษะจะเกิดขึ้นได้จากการฝึกฝน รวมถึงการให้บริการ ณ สถานประกอบการ ต่าง ๆ อาทิ สายการบิน โรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร ขนส่ง เป็นต้น โดยประเทศไทยเรามีสถาบันการศึกษา ตลอดทั้งหลักสูตรที่ฝึกทักษะวิชาชีพด้านการบริการและการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ซึ่งหลาย สถาบันและหลายหลักสูตรต่างได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล

          4. ทัศนคติต่อการให้บริการ เจ้าบ้านที่ดีต้องมีทัศนคติที่ดีในการเป็นเจ้าของบ้านมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสุขในการทำงาน มองโลกในแง่ดีตระหนักถึงความสำคัญของการบริการ คือ มีความเป็นเจ้าบ้านที่มีจิตใจของการบริการ ถึงแม้จะเผชิญอยู่กับท่ามกลางวิกฤติโรคระบาด เจ้าบ้านที่ดียังคงแสดงถึงทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี

 

รถสองแถวภูเก็ต

 

          อย่างไรก็ดี เจ้าบ้านที่ดีต้องมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ปรับปรุงบุคลิกภาพ เตรียมการต้อนรับ เตรียมการเสนอบริการต่าง ๆ รู้จักวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสม รู้วิธีขจัดข้อโต้แย้งหรือรับฟังคำบ่นของลูกค้า ตลอดจนให้บริการต่าง ๆ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาเยือน ซึ่ง ททท. ได้ดำเนินโครงการ/มาตรการ ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะและทัศนคติที่ดีเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยว ได้แก่

          1) โครงการ TAT-Skill Factory

          2) โครงการ “Amazing Thailand Guide Sharing”

          3) โครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)

          4) โครงการอบรมเจ้าบ้านที่ดีของ ททท.

          นอกจากการให้บริการและการเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้ว จังหวัดภูเก็ตยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม และมีความเป็นมาที่น่าสนใจหลายแห่งเช่น

          "แหลมพรหมเทพ" สถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของภูเก็ต เป็นจุดชมทิวทัศน์และพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม อยู่ตอนใต้สุดของเกาะภูเก็ต

          "จุดชมวิวกังหันลม" ตั้งอยู่บนยอดเขาระหว่างหาดในหานและหาดยะนุ้ย ติดกับแหลมพรหมเทพ บริเวณจุดชมวิวมีศาลาและพื้นที่นั่งเล่นสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการชมบรรยากาศของแหลมพรหมเทพและหาดในหาน จุดชมวิวนี้ถือเป็นสถานที่แนะนำสำหรับการชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต

          "จุดชมวิวสามอ่าว" เป็นจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่มีความสวยงาม สามารถมองเห็นอ่าวโค้งแบบพระจันทร์เสี้ยวติดกันสามอ่าว คือ อ่าวกะตะน้อย อ่าวกะตะใหญ่ และอ่าวกะรน

          "จุดชมวิวเขารัง"  ตั้งอยู่ในเขตตัวเมืองภูเก็ตซึ่งเป็นจุดชมวิวที่งดงามทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน นอกเหนือจากนั้น ความสวยงามของเจดีย์ซึ่งตั้งตระหง่านยื่นออกไปจากยอดเขาก็เป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ บนเขารังยังเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) สมุหเทศาภิบาลในศตวรรษที่ 20 ซึ่งได้พัฒนาการทำเหมืองแร่ให้ทันสมัยขึ้นและท่านยังเป็นผู้นำต้นยางพาราต้นแรกมาปลูกยังภูเก็ตและได้พัฒนาให้การปลูกยางพาราเป็นที่แพร่หลายในภูเก็ต

          "เกาะราชา" อยู่ทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต ประกอบด้วย 2 เกาะคือ เกาะราชาน้อยและเกาะราชาใหญ่ เกาะราชาใหญ่ มีแนวชายหาดทรายที่ขาวและน้ำทะเลใสสะอาดจึงเป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวว่าเป็นสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่หลงใหลในการดำน้ำ อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน เหมาะสำหรับการค้างคืนท่ามกลางธรรมชาติ ส่วนเกาะราชาน้อย เป็นแหล่งดำน้ำลึกที่ได้รับความนิยมของนักดำน้ำ การดำน้ำที่เกาะแห่งนี้ เหมาะสำหรับนักดำน้ำมืออาชีพเท่านั้น และมีโอกาสได้เจอปลากระเบนราหู หรือฉลามขาวอีกด้วย

          "เกาะไม้ท่อน" เป็นเกาะขนาดเล็กตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ต เป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและหาดทรายที่สวยงามจึงเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาจำกัดโดยสามารถเดินทางโดยเรือสปีดโบตจากท่าเรือน้ำลึกไม่นานนักท่านก็จะได้สัมผัสกับหนึ่งเกาะที่มีความงดงามแห่งนี้

 

หาดป่าตอง

 

 "หาดป่าตอง" มีลักษณะเป็นอ่าวโค้งกว้าง น้ำทะเลสีครามใส หาดทรายขาวสวยงามเหมาะสำหรับการเล่นกีฬาทางน้ำทุกชนิด และยังเป็นหาดที่เป็นจุดศูนย์กลางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เรียกได้ว่านักท่องเที่ยวที่มาภูเก็ตไม่มีใครไม่รู้จักหาดป่าตอง หาดป่าตองเกือบเรียกได้ว่าเป็นเมืองเล็ก ๆ อีกเมืองก็ว่าได้ เพราะครบครันไปด้วยโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่พักที่มีให้เลือกหลายระดับ ร้านอาหารหลากหลาย ตั้งแต่ซีฟู้ด อาหารไทยและอาหารนานาชาติ

"หาดในยาง" เป็นหาดทรายที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติสิรินาถ เป็นหาดที่มีสวนสนร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนและเล่นน้ำ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งแนวปะการังขนาดใหญ่ เป็นที่อาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิด โดยเฉพาะเต่าทะเลซึ่งจะขึ้นมาวางไข่ราวเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ แต่ปัจจุบันเต่าทะเลมีจำนวนลดลงมาก

 

หาดสุรินทร์

 

          "หาดสุรินทร์" เป็นหาดที่เงียบสงบอยู่ริมเชิงเขา มีต้นสนเรียงรายอยู่บริเวณเหนือหาดทางด้านขวา เคยเป็นสนามกอล์ฟซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 เป็นหาดที่มีความลาดชันมาก ในช่วงฤดูมรสุมมีคลื่นลมแรง ไม่เหมาะแก่การเล่นน้ำ

          "แหลมสิงห์" เป็นหาดขนาดเล็ก ที่เงียบสงบ ทรายขาวสะอาดมีโขดหินสวยงามเหมาะแก่การว่ายน้ำ และมีร่มไม้เหมาะแก่การพักผ่อน แหลมสิงห์อยู่ถัดจากหาดสุรินทร์ไปทางใต้เพียง 1 กิโลเมตร จากหาดสุรินทร์ไปตามถนนที่จะไปหาดกมลา จะมีป้ายเล็กๆ ทางด้านขวามือ และจะมีป้ายบอกทางด้านขวามือเข้าสู่แหลมสิงห์

 

บรรยากาศชายหาดสวยและทะเลใสของภูเก็ต

 

"วัดฉลอง" (วัดไชยธาราม)  วัดเก่าแก่ที่หลอมรวมพลังศรัทธาของคนภูเก็ต โดยมีประวัติศาสตร์สำคัญของหลวงพ่อแช่ม ณ วัดฉลอง ผู้นำทางด้านการวิปัสสนากรรมฐาน ศึกษาวิชาคาถาอาคมต่าง ๆ และวิชาแพทย์แผนโบราณ  เมื่อครั้งเกิดกบฏอั้งยี่ท่านได้มอบผ้าประเจียดให้ผู้ที่ออกไปต่อสู้จนได้รับชัยชนะ

 

อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

 

ปิดท้ายด้วย  "ย่านเมืองเก่าภูเก็ต" กิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างหนึ่งเมื่อมาภูเก็ตคือ การมาเดินชมย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่เต็มไปเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ในอดีตจะมีผู้คนหลายเชื้อชาติหลายศาสนา เช่น คนจีน คนอินเดีย คนยุโรป มุสลิม เป็นต้น เข้ามาอาศัยและประกอบอาชีพค้าขาย และได้มีการสร้างบ้านเป็นลักษณะตึกแถวในรูปแบบที่เรียกว่าชิโนโปรตุกีสซึ่งตั้งอยู่สองฝากฝั่งถนน ปัจจุบันบางอาคารได้รับการอนุรักษ์เป็นพิพิธภัณฑ์ เช่น พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ บางอาคารได้ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟเก๋ ๆ ที่พัก

 

โอ๊ะเอ๋ว ขนมหวานชื่อดังท้องถิ่นเมืองภูเก็ต

 

หมี่ฮกเกี้ยน อีกหนึ่งเมนูยอดนิยม

 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชื่นชอบการเดินชมวิถีชีวิตของผู้คน วัฒนธรรมการแต่งกายแบบบ้าบ๋าย่าหยา ลองลิ้มอาหารถิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ แวะถ่ายรูปกับ Street Art ที่มีมากกว่ายี่สิบแห่ง และทุก ๆ วันอาทิตย์จะมีตลาดนัดเรียกว่า "หลาดใหญ่" ให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวและรับประทานอาหารท้องถิ่นอีกด้วย ประกอบด้วยร้านชื่อดังที่เน้นความเป็นอาหารพื้นเมืองแต่บริการแบบทันสมัยเช่น

 

"ตู้กับข้าว" ร้านอาหารชื่อดังบนถนนพังงา ที่รวบรวมอาหารพื้นเมืองของภูเก็ตไว้มากมายหลายเมนู ชิมเมนูอร่อยท่ามกลางการตกแต่งร้านแบบผสมผสานทั้งของเก่าและของใหม่ “สไตล์ภูเก็ตผสมปีนังจากสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส” เมนูแนะนำของทางร้านที่ต้องชิม ได้แก่ น้ำพริกกุ้งเสียบ ผัดผักเหมียงวุ้นเส้นกุ้งเสียบ หมูฮ้อง ปลากระพงทอดยำมะม่วง และอีกหลายเมนู

 "วันจันทร์" อีกร้านอาหารอร่อยใจกลางเมือง กับร้านอาหารไทยเก๋ ๆ โทนสีเขียว ด้านในมีการตกแต่งสไตล์วินเทจผสมสานในอาคารสไตล์ชิโนโปรตุกีสอันเป็นเอกลักษณ์ ชวนให้เข้ามาหลงใหล กับหลากหลายเมนูอาหารไทย อาหารพื้นเมืองท้องถิ่นรสเด็ด ที่ต้องมาลิ้มลองกัน ไม่ว่าจะเป็นเมนูแกงเนื้อใบชะพลู+เส้นหมี่, หมูฮ้อง และอีกหลายเมนูอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อหากินได้เฉพาะที่นี่เพียงเท่านั้น

 "ระย้า"   ร้านอาหารชื่อดังที่ถูกดัดแปลงมาจากบ้านเก่ากลายมาเป็นร้านอาหาร 2 ชั้น ให้บรรยากาศย้อนยุคแบบสมัยเก่า ภายในร้านตกแต่งด้วยของโบราณ คงมนต์เสน่ห์ของความคลาสสิค รวมไปถึงเมนูอาหารจานเด็ดมากมาย ได้แก่ กุ้งมะขาม น้ำพริกกุ้งเสียบ และเมนูท้องถิ่นอีกมากมาย จนทำให้เป็นที่ติดใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ฯลฯ

 

อาหารการกินที่ขึ้นชื่อของภูก็ต

 

ทั้งนี้ เชื่อว่า ความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข  การบริการที่ประทับใจ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ประกอบกับแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม และอาหารการกินพื้นถิ่น  ตลอดจนที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ที่สะดวกสบาย ทั้งหมดนี้จะทำให้การเปิดเมืองท่องเที่ยวตามมาตรการ Phuket Sandbox จะได้รับการตอบรับที่ดี

 

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ได้จาก Facebook :TAT Phuket :Tourism Authority of Thailand,Phuket Office ส่วนผู้ที่สนใจแหล่งท่องเที่ยว และร้านอาหาร สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากhttps://www.amazingthailandebook.com

สรณะ  รายงาน


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"