ครม. เห็นชอบ มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเหลือกลุ่ม รร.เอกชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด


เพิ่มเพื่อน    


29มิ.ย.64-นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.ได้เห็นชอบหลักการมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan) เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรการในการช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ซึ่งในเรื่องนี้โรงเรียนเอกชนได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มการช่วยเหลือด้วย เพราะโรงเรียนเอกชน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จึงมีความจำเป็นจะต้องหาแหล่งเงินกู้ เช่น ธนาคารต่างๆ มาให้โรงเรียนเอกชนที่ประสบปัญหาได้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำในวงเงินที่สูงมากขึ้น และเพียงพอต่อการใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน

นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่า สำหรับการดำเนินการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ศธ.ที่ไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนจริงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ตนได้รับรายงานว่าสถานศึกษาหลายแห่งได้มีการทยอยคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ปกครองแล้ว ส่วนกรณีมีผู้ปกครองที่ยังไม่ได้รับการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาจากโรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่จะพบเป็นโรงเรียนเอกชนนั้น ศธ.ขอให้โรงเรียนได้ยึดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจัดทำประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชน เพื่อให้การจัดทำประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชนในระบบเป็นไปในแนวทางที่กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนกำหนดมิให้เป็นการแสวงหากำไรเกินควร หรือเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควรเกิดความโปร่งใสและสร้างความเป็นธรรม จึงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจัดทำประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชนในระบบที่สำคัญ เช่น โรงเรียนจะเรียกเก็บเงินอื่นใดจากผู้ปกครองหรือนักเรียนนอกจากที่ประกาศไว้มิได้ และในประกาศนี้ยังได้กำหนดให้โรงเรียนต้องจัดส่งประกาศรายการค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นให้ผู้อนุญาตลงนามรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเปิดภาคเรียนแรกของทุกปีการศึกษา เป็นต้น


นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ ๑๒ เชิญ "นางเมทินี ชโลธร" ประธานศาลฎีกา  ไปบรรยายพิเศษเรื่อง "บทบาทของกระบวนการยุติธรรมกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทย" ในวงสัมมนา ที่ ป.ป.ช.สนามบินน้ำ เมื่อวาน (๑๗ ก.ย.๖๔)  

กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!
"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว
"ประชารัฐ-ธรรมนัส"    
"ฆาตกร"ในระบบ IO
รุ่นใหม่"ลลิษา มโนบาล"