ครม. แต่งตั้งโฆษกกระทรวงเกษตรฯ-ศึกษาธิการ พร้อมตำแหน่งคกก.หลายหน่วยงาน


เพิ่มเพื่อน    

29 มิ.ย.64 -น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอการแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้  1. นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นโฆษก กษ. 2. นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการ กษ. เป็นรองโฆษก กษ. 3.นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการ กษ. เป็นรองโฆษก กษ. 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอการแต่งตั้งนางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นโฆษก กระทรวงศึกษาธิการ แทนนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ. ลาออกจากตำแหน่งโฆษก ศธ. 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่18 มกราคม 2564

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รวม 5 คนดังนี้ 1. พลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการ 2. นายสมสิทธิ์ มูลสถาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ หรือด้านการวิจัย การพัฒนา และนวัตกรรม 3. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ 4. พลตำรวจเอก ชัยยง กีรติขจร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย หรือทรัพยากรบุคคล และ 5. นายมนัส แจ่มเวหา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ การตรวจสอบประเมินผล และการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2564 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักรจำนวน 5 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ดังนี้ 1. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ 2. นายชนินทร์ ขาวจันทร์ 3. นายนำชัย เอกพัฒนพานิชย์ 4. นายวิชญายุทธ บุญชิต 5. นายสุรชาติ จันทวัชรากร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ รวม 7 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ดังนี้ ประธานกรรมการ 1. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2. นายภูเก็ต คุณประภากร 3. นายวีระศักดิ์ เลอวิศิษฎ์ 4. นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช 5. นางสาวอชิรญา อิงคตานุวัฒน์ 6. รองศาสตราจารย์กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ 7. นางสาวมาลี โชคล้ำเลิศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 2 คน แทนกรรมการอื่นเดิมที่ลาออก ดังนี้ 1. นายกรณินทร์ กาญจโนมัย 2. นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเข้าแทนนี้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน  และ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้ง นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 แทนนางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพรกรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลเดิมที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปและให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"