แผนฟื้นฟู ขสมก.ไม่คืบจี้ขสมก.เร่งเคลียร์ข้อสังเกตสภาพัฒน์


เพิ่มเพื่อน    

 

12 พ.ค. 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ว่าแผนฟื้นฟูยังมีข้อสังเกตเพิ่มเติมในรายละเอียดของแผนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติมอบหมายให้ ขสมก.รับข้อสังเกตไปดำเนินการศึกษารายละเอียดให้มีความชัดเจน และให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล ไปควบคุมกำกับดูแลรถโดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบก ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินการของคณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงแนวทางการปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง และแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งมีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานคณะทำงานฯ และนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.)เป็นเลขานุการคณะทำงานได้มีการนำเสนอผลการดำเนินการต่อที่ประชุม

“คณะทำงานได้นำข้อสังเกตของหน่วยงานจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกไปพิจารณา และเห็นว่าการดำเนินการปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม 5 ลดได้แก่ การลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน การลดปัญหาการจราจร การลดปัญหามลพิษทางอากาศ การลดการขาดทุนของ ขสมก. และการลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐ ภายใต้แนวคิดเดินรถเป็นโครงข่ายเดียวกัน การกำหนดอัตราค่าโดยสารเดียว และการบริหารจัดการระบบเดียวเป็นนโยบายที่ดี และสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับหลักบริการสาธารณะ คือ มีความทั่วถึง มีการเชื่อมต่อ มีความเป็นธรรม และมีคุณภาพที่ดี”นายศักดิ์สยาม กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ยังเห็นชอบแนวทางดำเนินการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะในรูปแบบ Smart Bus และให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการขนส่งทางบก เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะในรูปแบบ Smart Busเนื่องจากระบบรถสาธารณะในปัจจุบันยังคงมีการให้บริการยานยนต์หลากหลายรูปแบบ คณะกรรมการฯ จึงได้กำหนดให้มีนโยบายสนับสนุนให้ใช้รถโดยสารไฟฟ้าในการขนส่งสาธารณะและสนับสนุนแนวทางดำเนินการในรูปแบบ Smart Bus

แหล่งข่าว กล่าวว่า แผนฟื้นฟู ขสมก.ยังมีโจทย์ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่ได้ตั้งข้อสังเกต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ประธานคณะทำงาน อยู่ระหว่างศึกษาอยู่ เนื่องจากการบ้านที่ทางสภาพัฒน์ให้มาเป็นคำถามที่ต้องใช้การวิเคราะห์ ถือว่าไม่ง่ายเลย โดยเฉพาะประเด็นในแผนฟื้นฟู เช่นการนำรถร่วมเอกชนเข้ามาให้บริการด้วย โดยทั้ง 2 ฝ่าย ต้องเจรจาในการจ้างเช่าวิ่งตามระยะทางร่วมกัน เอกชนจะเห็นด้วยหรือไม่ ทั้งนี้ยังมีประเด็นเรื่องการขอเงินอุดหนุนจากภาครัฐ (PSO) นั้น ที่ก่อนหน้านี้ ขสมก.ได้เสนอของบประมาณเพื่อขออุดหนุน จำนวน 9,000 ล้านบาท จะทำให้ ขสมก.มีกำไรจากการบริหารงานหรือไม่

รายงานข่าวแจ้งว่าหลังจากสภาพัฒน์ฯ เห็นชอบแผนฟื้นฟูแล้วจึงเสนอไปยังคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป อย่างไรก็ตาม จะสามารถเสนอไปยัง ครม. ได้เมื่อใดนั้น จะต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสภาพัฒน์ฯ ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่
 


เมื่อวาน....  ผมปรารภเรื่อง "ม.จ.จุลเจิม ยุคล" โพสต์เฟซไว้ วันนี้อยากคุยต่อให้จบ

"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว
"ประชารัฐ-ธรรมนัส"    
"ฆาตกร"ในระบบ IO
รุ่นใหม่"ลลิษา มโนบาล"
เรื่องของคน "ใจนักเลง"
"ทางเลือกของธรรมนัส"