คมนาคมดันโปรเจ็กจ์ 'แลนด์บริดจ์' ปักมุด2ทำเลที่ตั้งท่าเรือแห่งใหม่


เพิ่มเพื่อน    


13 ก.ค.2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (แลนด์บริดจ์) ว่า ที่ประชุมได้รับทราบ ความก้าวหน้าการศึกษาโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ในส่วนของการคัดเลือกตําแหน่งท่าเรือที่เหมาะสมของฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันนั้น มีการพิจารณาจากเกณฑ์การคัดเลือกที่ตั้งท่าเรือ ในด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการลงทุน และด้านสังคม ซึ่งนอกจากจะเป็นตําแหน่งที่เหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือแล้ว แนวเส้นทางเชื่อมต่อทั้ง 2 ท่าเรือ ยังมีระยะทางที่สั้นและตรงที่สุดในการขนส่งจากฝั่งอ่าวไทยสู่ฝั่งอันดามัน

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า จากทำเลที่ตั้งดังกล่าว ที่มีระยะทางที่สั้นและตรงที่สุดแล้วนั้น น่าจะเป็นผลดีในการดึงดูดให้ผู้ประกอบการเข้ามาใช้เส้นทางขนส่งแลนด์บริดจ์ในอนาคต โดยหลังจากนี้ จะทําการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงแนวทางในการพัฒนาพื้นที่หลังท่าเรือให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ สอดคล้องกับตําแหน่งท่าเรือและแนวเส้นทางครอบคลุมครบทุกมิติ และนําตําแหน่งที่ตั้งท่าเรือทั้ง 2 ฝั่ง ดําเนินการจัดทําการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อพิจารณาผลตอบรับจากประชาชนในพื้นที่ต่อไป

นอกจากนี้ จากการศึกษารูปแบบและปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ พบว่า การขนส่งสินค้าทางทะเล มีมากถึง 80% ของการขนส่งสินค้าของโลก หรือคิดเป็นปริมาณสินค้าเท่ากับ 11.1 พันล้านตัน และมีการขนส่งผ่านช่องแคบมะละกามากถึง 1 ใน 4 ของการขนส่งสินค้าทางทะเลของโลก โดยหนึ่งในประเภทสินค้าที่มีการขนส่งทางช่องแคบมะละกามากที่สุด คือ การขนส่งสินค้าประเภทน้ํามัน (Tanker) ซึ่งการพัฒนาเพื่อดึงดูดให้เรือขนส่งน้ํามันขนาดใหญ่และเรือขนส่งสินค้าให้หันมาใช้เส้นทางแลนด์บริดจ์ในอนาคต จะเป็นโจทย์สําคัญของการศึกษาโครงการ เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ําของภูมิภาคอาเซียน

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงคมนาคมได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาท่าเรือและด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษ รถไฟเชื่อมท่าเรือ และการขนส่งทางท่อ ด้านการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนและกฎหมาย และด้านการสื่อสารสาธารณะ ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินโครงการแลนด์บริดจ์ของกระทรวงคมนาคม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน

อย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้ศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยที่จะส่งเสริมให้สายการเดินเรือต่างๆ มาใช้บริการโครงการแลนด์บริดจ์ได้ รวมถึงให้พิจารณาการเพิ่มของปริมาณการนำเข้า-ส่งออกทางน้ำ ภายหลังจากมีการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC)รวมถึงเปรียบเทียบแนวทางเลือกการเชื่อมต่อระหว่างฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ระหว่างการทำอุโมงค์แยกระหว่างรถไฟและรถยนต์ และการทำอุโมงค์รวม ทั้งรถไฟและรถยนต์ โดยเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ให้รอบด้าน นอกจากนี้ ในการศึกษาการพัฒนาพื้นที่หลังทำให้คำนึงถึงชุมชน วิถีชีวิต และปัจจัยต่างๆ อย่างรอบด้านด้วย

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า จากการคัดเลือกมีพื้นที่ตําแหน่งท่าเรือที่เหมาะสมของฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน พบว่า มีศักยภาพฝั่งละ 3 แห่งที่มีความเหมาะสม ที่จะพัฒนาเป็นท่าเรือแห่งใหม่ของประเทศไทย รองรับเรือขนส่งสินค้าจากฝั่งอ่าวไทย จ.ชุมพร ประกอบด้วย แหลมประจําเหียง, แหลมริ่ว และแหลมคอเขา ขณะที่ท่าเรือรองรับเรือขนส่งสินค้าจากฝั่งอันดามัน จ.ระนอง ประกอบด้วย เกาะตาวัวดํา, เกาะสน และแหลมอ่าวอ่าง


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"