เสนอ 'ปรเมศวร์' ขึ้นผู้ตรวจอัยการส่อวุ่น! เหตุยังไร้คนยืนยันความเหมาะสม


เพิ่มเพื่อน    

แฟ้มภาพ ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม

27 ส.ค.64 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) เมื่อวันที่ 25 ส.ค.2564 ที่ผ่านมา นอกจากมีการพิจารณาเเต่งตั้งโยกย้ายอัยการล็อตใหญ่ 917 ตำเเหน่งเเล้ว นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุดได้มีการเสนอวาระจร (วาระที่ไม่ได้เเจ้งล่วงหน้า)เรื่องการเเต่งตั้งข้าราชการรายนาม นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม 

สรุปความว่า จากกรณีที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือที่นร 0508/ ท 8436 ลงวันที่ 16 ส.ค. แจ้งว่าตามที่ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการเมื่อคราวที่ผ่านมา สำนักงานองคมนตรีได้เคยมีหนังสือขอให้ถอนเรื่องดังกล่าว กลับมาพิจารณาอีกครั้ง เพื่อให้การดำเนินการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้ายืนยันความถูกต้องเหมาะสมในการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งก่อนที่สำนักงานอัยการสูงสุดจะขอโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการดังกล่าวในครั้งนี้มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามความประสงค์ของสำนักงานองคมนตรี จึงขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดยืนยันความถูกต้องเหมาะสมในการแต่งตั้งนายปรเมศวร์ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการ และแจ้งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไป

อัยการสูงสุดพิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

1.ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่นร 0508/ ท 8436 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการอัยการระบุว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่ากรณีสำนักงานอัยการสูงสุดขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายปรเมศวร์ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการ เมื่อคราวที่ผ่านมาสำนักงานองคมนตรีได้เคยมีหนังสือขอให้ยืนยันความถูกต้องเหมาะสมในการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งก่อนที่สำนักงานอัยการสูงสุดจะขอถอนเรื่องดังกล่าวกลับมาพิจารณาอีกครั้ง ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการอัยการดังกล่าวในครั้งนี้มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามความประสงค์ของสำนักงานองคมนตรี จึงขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดโปรดยืนยันความถูกต้องเหมาะสมในการแต่งตั้งนายปรเมศวร์ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการและแจ้งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไป

2.ในรายงานการประชุม ก.อ. ครั้งที่7/2564เมื่อวันที่ 14 ก.ค.64 ได้มีการพิจารณาการแต่งตั้งนายปรเมศวร์ และที่ประชุมได้มีมติดังนี้

 2.1 ที่ประชุมเสียงส่วนมากพิจารณาแล้วเห็นขอบว่าการสอบสวนตามคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วและเห็นควรงดโทษโดยให้ว่ากล่าวตักเตือนนายปรเมศวร์

2.2 ที่ประชุมเสียงส่วนมากพิจารณาแล้วเห็นควรนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาแต่งตั้งนายปรเมศวร์ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63  เป็นต้นไป

3.อัยการสูงสุดจึงได้มีหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุดที่อส 0005(คก1)/10412 ลงวันที่ 5 ส.ค. ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งนายปรเมศวร์ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการโดยได้แนบรายงานการประชุม ก.อ. ดังกล่าวด้วย

ดังนั้นกรณีที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือจึงเป็นการสอบถามมติ ก.อ. ตามรายงานการประชุมที่แนบไปว่าได้พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมในการแต่งตั้งนายปรเมศวร์ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการแล้วหรือไม่ จึงเสนอ ก.อ. เพื่อโปรดพิจารณา

มีรายงานว่าในที่ประชุมได้มีการอภิปรายถึงประเด็นดังกล่าวว่ามีการพิจารณาเเล้วจึงไม่จำเป็นต้องมีการพิจารณามติดังกล่าวอีก โดยมีการระบุว่าเดิมก่อนหน้านี้ที่ทางสำนักเลขาธิการครม.เคยมีหนังสือมาเพื่อขอข้อเท็จจริงเพิ่มเติม กรณีการขอโปรดเกล้าทั้งนายเนตร เเละ นายปรเมศวร์ ในการชี้แจงให้ข้อมูลเพิ่มเติม ทางตัวอัยการสูงสุดเองเคยยืนยันว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด เเต่มาคราวนี้กลับจะเสนอให้ ก.อ.ยืนยันอีกครั้ง ทั้งที่ก.อ.เคยมีมติพิจารณาเรื่องนี้ไปเเล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีการพิจารณาซ้ำ 

มีรายงานด้วยว่ามีการถกเถียงประเด็นนี้กันดุเดือด จนสุดท้ายที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก 11-3  (งดออกเสียง1)ไม่รับพิจารณาเรื่องนี้อีกเเละเป็นอำนาจหน้าที่ อสส.ในการยืนยันกลับไป

นอกจากนี้ยังมีการเสนอวาระการประชุมเรื่องการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งรองอัยการสูงสุด ความว่า ด้วยนายสิงห์ชัย ทนินซ้อน รองอัยการสูงสุดได้รับความเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ทำให้มีตำแหน่งรองอัยการสูงสุดว่าง 1 ตำแหน่งประกอบกับมีรองอัยการสูงสุดไปดำรงตำเเหน่งอาวุโส 6 รายรวมมีตำเเหน่งรองอัยการสูงสุดว่าง 7 ตำเเหน่ง แต่เนื่องจากข้าราชการอัยการรายนายปรเมศวร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ก.อ. ให้เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งจึงเห็นควรให้กันตำแหน่งรองอัยการสูงสุดไว้ 1 ตำแหน่ง

ผู้สื่อรายงานว่าก่อนหน้าที่จะมีการประชุม ก.อ.ในวันที่ 25 ส.ค.นั้นทางสำนักงาน ก.อ.ได้รับหนังสือจากสำนักงานเลขาฯ ครม.เมื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมาซึ่งทางสำนักงาน ก.อ.มีการเสนอกราบเรียนอัยการสูงสุดเพื่อมีหนังสือยืนยันความถูกต้องเหมาะสมในการแต่งตั้งนายปรเมศวร์ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการเพื่อแจ้งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไป เเต่ทางอัยการสูงสุดไม่ได้มีการยืนยันความเหมาะสมเเต่ได้นำเสนอเข้าเป็นวาระจร เพื่อให้ ก.อ.ยืนยันเเต่สุดท้ายมีมติไม่รับพิจารณาเรื่องนี้อีก


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"