ครม.แต่งตั้งบิ๊กขรก.ล็อตใหญ่ 'สทนช.-กปร.-ศธ.-ท่องเที่ยว'


เพิ่มเพื่อน    

30 ส.ค. 64 - ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติรับโอน นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) แทนนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. ที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ พร้อมพิจารณาแต่งตั้ง นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เป็นเลขาธิการ กปร.แทนนายดนุชา สินธวานนท์ ที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้

รวมทั้ง ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอนายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวง ให้เป็นอธิบดีกรมการท่องเที่ยว แทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการและเห็นชอบให้นายอารัญ บุญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม   และเห็นชอบตามกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งนายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นต้นไป

นอกจากนี้ยังเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 8 ราย เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน ได้แก่ 1.นายอรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา 2.นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.นายเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย ให้ดำรงตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 

5.นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย6.นายสวัสดิ์ ภู่ทอง ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาการศึกษา 7.เรืออากาศโทสมพร ปานดำ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาการอาชีวศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ 8.นายพีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป.


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"