เก่งพูด-อ่าน-เขียน ชู12เยาวชนที่ใช้ภาษาไทยถูกต้อง


เพิ่มเพื่อน    

 

 

 

                  วันที่ 21 ก.ย.นายชาย  นครชัย  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.)  เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดทำโครงการภาษาไทยแห่งชาติขึ้นเพื่อสร้างค่านิยมและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างการอนุรักษ์กับความเปลี่ยนแปลง เพื่อสืบทอดภาษาไทย     ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ต่อไป โดยการคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2564  ในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น,มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และอุดมศึกษาหรือบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนรักภาษาไทยและสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ซึ่งทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

      ระดับประถมศึกษา (อายุไม่เกิน 13  ปี)  1. เด็กหญิงเมธปิยา กรกุม  โรงเรียนวีรศิลป์ จังหวัดกาญจนบุรี 2. เด็กชายสิริพงษ์ เลี้ยงบุญเลิศชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  3. เด็กชายกันต์ดนย์ ธีระรัฐพงษ์ โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 

       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุไม่เกิน 16 ปี) 1. เด็กหญิงพิม อุสาหะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 2. เด็กหญิงจินต์จุฑา ค้าทันเจริญ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 3. นางสาวเติมศิริ มีพร โรงเรียนสวายวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ 

       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (อายุไม่เกิน 19 ปี)  1. นางสาวสริตา ละครสี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี  2. นายเพชรอมร กันหารินทร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง 3. นายฌานวิทย์ ไม้สนธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

        ระดับอุดมศึกษาหรือบุคคลทั่วไป (อายุไม่เกิน 25 ปี) 1. นางสาวช่อผกา บุญประกอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 2. นายราม แสงมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3. นางสาวมัณฑนา ชุมพลปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

         "  ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียนปีนี้  และขอบคุณที่ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติอันเป็นเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ชาติไทย " อธิบดี สวธ. กล่าว 

 

 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"