ครูจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย


เพิ่มเพื่อน    

11 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานพิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลพระราชทานระดับนานาชาติเพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในอาเซียนและติมอร์เลสเต 11 ประเทศ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา ประเทศละ 1 คน โดยจะมีการคัดเลือกสุดยอดครู 2 ปีครั้ง เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล ประกอบด้วย เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร โล่ เข็มเชิดชูเกียรติทองคำ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 เหรียญสหรัฐ ดำเนินการโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับประเทศไทย ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คือ ครูจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง วัย 60 ปี ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จ.นนทบุรี
ครูผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ผู้บุกเบิกให้มีหลักสูตรการสอนไอซีทีในโรงเรียน เพื่อเปิดโลกกว้างแก่นักเรียนให้เข้าถึงข้อมูลความรู้ขนาดใหญ่นอกตำราเรียน ตั้งแต่ปี 2528 และนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกอนาคตมาร่วมจัดการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนพัฒนานวัตกรรมจนชนะการประกวดทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ครูจิรัฏฐ์ ในอดีตเคยเป็นครูสอนพลศึกษามาก่อน และจุดเปลี่ยนจากการสอนพละมาสอนไอซีที เกิดจากการดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 32 ปีที่แล้ว ซึ่งได้เห็นการใช้ไอซีทีในชีวิตประจำวันแม้กระทั่งชาวนา จึงมองว่าหากนำไอซีทีมาใช้จัดการเรียนการสอนในประเทศไทยจะกระตุ้นการเรียนรู้ได้มากขึ้น จึงหันมาพัฒนาความรู้ทางไอซีทีอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโลกกว้างการเรียนรู้ให้กับลูกศิษย์

นอกจากนี้ยังได้พัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนรู้ ชื่อ Digital Lesson ที่เน้นการค้นคว้าข้อมูลบน Internet พัฒนา Software ชื่อ Cyber Lecture ที่ใช้บันทึกภาพแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นสื่อการสอน พัฒนาหลักสูตร Peer Coaching Program ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน และเป็นครูวิทยากรอบรมครู ตลอดจนวางกลไกการจัดการสาธารณูปโภคในโรงเรียนโดยใช้ Solar Cell เพื่อประหยัดพลังงานให้โรงเรียนถึงเท่าตัว

ครูจิรัฏฐ์เป็นครูผู้ให้โอกาสและมีความรักลูกศิษย์ โดยดึงนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้หันมาสนใจการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เพื่อฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ ระเบียบวินัย ความอดทน และการทำงานเป็นทีม เป็นครูผู้ทุ่มเทเวลาและกำลังทรัพย์ส่วนตัวในการส่งเสริมนักเรียนทำกิจกรรมนอกเวลาราชการอย่างสม่ำเสมอ

“สิ่งที่ทำให้ผมเป็นครูและอยู่ยาวมาถึงทุกวันนี้คือทุนภูมิพล ซึ่งเป็นทุนที่ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีข้อผูกมัด แต่เป็นทุนที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้รับทุนเกิดสำนึกที่จะตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เป็นการใช้หนี้ทุนที่ไม่มีวันสิ้นสุด จึงขอเป็นครูที่ดี ขยันเรียนรู้ นำความรู้ใหม่มาพัฒนาส่งเสริมนักเรียนในทุกด้านจนกว่าจะหมดแรง”.


เห็น "นพ.บุญ วนาสิน" ประธาน "ธนบุรี  เฮลท์แคร์ กรุ๊ป" ออกโทรทัศน์ช่องเนชั่น เที่ยงวาน (๒๓ มิ.ย.) ฉอดๆ เรื่องจัดหาวัคซีนทางเลือกและเศรษฐกิจแบบเมามัน ใจร้องถามขึ้นมาเองว่า "อีกแล้วหรือ...คุณหมอ เห็นหลบหน้าไปตั้งนาน?"

เรตติงวันเกิด 'ตูดตุ๊กๆ'
เขา 'แก้กันอีกแล้ว' พี่ขา
กีฬา 'ใหญ่กว่า' แก้รัฐธรรมนูญ
ภาษาสื่อ"ปูติน-ไบเดน"
"ลุงป้อม-น้องธรรมนัส"
'เวียดนาม' ใกล้บอลโลก