เสนอ"พระอาจารย์มั่น"เป็นบุคคลสำคัญของโลกปี 63"ศธ.นำหลักคำสอนใส่ในหลักสูตรครู


   


 

17 ม.ค.62- นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวในการแถลงข่าวจัดงานครบรอบ 150 ปีชาตกาลของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  วันที่ 20 มกราคม 2563  ว่า  วธ. โดยกรมการศาสนา (ศน.) จะร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)จัดกิจกรรมในโอกาสสำคัญเพื่อเชิดชูเกียรติคุณในฐานะที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระเถรานุเถระสายวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความเคารพนับถือทั้งขณะที่ท่านยังมีชีวิตดำรงอยู่ และละสังขารขันธ์ไปแล้ว  ดังนั้น จึงร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ และทุกภาคส่วนภาคคณะสงฆ์ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อเผยแผ่คุณงามความดีและวัตรปฏิบัติอันงดงามให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน ซึ่งจะส่งผลให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดที่เกี่ยวข้องกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต


  ด้าน น.พ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า  จะร่วมกับ วธ. ดำเนินการเสนอชื่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ต่อยูเนสโกเป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี 2563  โดยตลอดปี 2562 ขอเชิญชวนให้ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการนำข้อปฏิบัติของพระอาจารย์มั่นไปใช้ในการดำเนินชีวิต และจัดกิจกรรมด้วยความเรียบง่าย  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้คนไทยและอนุชนรุ่นหลังให้ความสนใจยึดมั่นในหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการวิปัสสนาให้เป็นที่ประจักษ์ ขณะเดียวกัน ศธ. ยังได้น้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการศึกษา ทรงมีพระราชดำริเน้นย้ำให้ ศธ.เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างคนไทยให้เป็นคนดี เข้มแข็ง เป็นพลเมืองที่รู้จักหน้าที่  มีวินัย จิตสาธารณะ เป็นคนไทยที่มีความเข้มแข็งที่ทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศไทย ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้  ไม่คอรัปชั่น  ดังนั้น ศธ.นำข้อปฏิบัติของพระอาจารย์มั่นเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนของ ศธ. ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อบ่มเพาะคนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดีต่อไป
        “ ศธ.อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำหลักสูตรใหม่ โดยนำหลักของหลวงปู่มั่นมาใช้ในการปรับ อาทิ หลักสูตรคุรุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ โดยจัดเป็นหนึ่งรายวิชาในหลักสูตรการศึกษาทั่วไป หัวข้อพลเมืองที่มีความเข้มแข็ง เพราะครูถือเป็นต้นน้ำในการสอนเด็ก และบ่มเพาะได้โดยตรง ขณะเดียวกันในรายวิชาของ สพฐ. จะเน้นให้มีวิชาด้านพลเมืองที่มีความเข้มแข็ง ทั้งข้อคิดและข้อปฏิบัติ เพื่อเป็นประโยชน์ทำให้คนไทยมีความสงบอยู่เย็นเป็นสุข สันติสุข สันติภาพ โดยธรรมของพระอาจารย์มั่นจะเป็นประโยชน์สร้างสันติสุขแก่มวลมนุษย์ สำหรับการเสนอเป็นบุคคลสำคัญของโลก ถ้าสำเร็จ พระอาจารย์มั่นจะถือว่าเป็นพระบุคคลที่ 3 ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก เช่นเดียวกับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระสังฆราชไทยพระองค์ที่ 7 แห่งวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และพระธรรมโกศาจารย์ หรือ พระพุทธทาสภิกขุ”น.พ.อุดม กล่าว 

ด้านการฉลองชาตกาล 150ปี ของหลวงปู่มั่น วธ.ยังมีการจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เช่น หนังสือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐาน หนังสือชีวประวัติหลวงปู่มั่น (ภาษาอังกฤษ) หนังสือหลักธรรมชุดศิลาจารึก จัดทำสารคดีชุด ตอน ตามรอยธุดงค์พระหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ และจัดทำแผ่นวีดิทัศน์ “ชีวิตพระป่า” ในภาคภาษาอังกฤษ รวมถึงจัดนิทรรศการเผยแผ่ประวัติและผลงานพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในส่วนกลางกรุงเทพฯ  และส่วนภูมิภาค สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2562 เป็นวาระครบรอบ 149 ปีชาตกาล จัดระหว่างวันที่ 19-21 ม.ค. นี้ ณ วัดที่มีความเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์มั่น ประกอบด้วยวัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ  วัดเลียบ จ.อุบลราชธานี วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ วัดป่าดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่ วัดป่าอาจารย์มั่น จ.เชียงใหม่ วัดป่าบ้านเหล่า จ.เชียงราย วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร วัดป่าหนองผือนาใน จ.สกลนคร และวัดป่าสาละวัน จ.นครราชสีมา


เอ่อ.......... ไม่รู้จะคุยอะไร เห็นบางพรรค บาง ส.ส.ทั้งแย่ง ทั้งทวง ทั้งขู่ จะเอาเก้าอี้รัฐมนตรีกัน

เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'
ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'
'ด้วยยินดีและสิ่งที่ห่วงใย'
'๑ หญิง ๒ ชาย' ที่ไปด้วยกัน