เสนอ"พระอาจารย์มั่น"เป็นบุคคลสำคัญของโลกปี 63"ศธ.นำหลักคำสอนใส่ในหลักสูตรครู


เพิ่มเพื่อน    


 

17 ม.ค.62- นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวในการแถลงข่าวจัดงานครบรอบ 150 ปีชาตกาลของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  วันที่ 20 มกราคม 2563  ว่า  วธ. โดยกรมการศาสนา (ศน.) จะร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)จัดกิจกรรมในโอกาสสำคัญเพื่อเชิดชูเกียรติคุณในฐานะที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระเถรานุเถระสายวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความเคารพนับถือทั้งขณะที่ท่านยังมีชีวิตดำรงอยู่ และละสังขารขันธ์ไปแล้ว  ดังนั้น จึงร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ และทุกภาคส่วนภาคคณะสงฆ์ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อเผยแผ่คุณงามความดีและวัตรปฏิบัติอันงดงามให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน ซึ่งจะส่งผลให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดที่เกี่ยวข้องกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต


  ด้าน น.พ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า  จะร่วมกับ วธ. ดำเนินการเสนอชื่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ต่อยูเนสโกเป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี 2563  โดยตลอดปี 2562 ขอเชิญชวนให้ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการนำข้อปฏิบัติของพระอาจารย์มั่นไปใช้ในการดำเนินชีวิต และจัดกิจกรรมด้วยความเรียบง่าย  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้คนไทยและอนุชนรุ่นหลังให้ความสนใจยึดมั่นในหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการวิปัสสนาให้เป็นที่ประจักษ์ ขณะเดียวกัน ศธ. ยังได้น้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการศึกษา ทรงมีพระราชดำริเน้นย้ำให้ ศธ.เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างคนไทยให้เป็นคนดี เข้มแข็ง เป็นพลเมืองที่รู้จักหน้าที่  มีวินัย จิตสาธารณะ เป็นคนไทยที่มีความเข้มแข็งที่ทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศไทย ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้  ไม่คอรัปชั่น  ดังนั้น ศธ.นำข้อปฏิบัติของพระอาจารย์มั่นเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนของ ศธ. ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อบ่มเพาะคนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดีต่อไป
        “ ศธ.อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำหลักสูตรใหม่ โดยนำหลักของหลวงปู่มั่นมาใช้ในการปรับ อาทิ หลักสูตรคุรุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ โดยจัดเป็นหนึ่งรายวิชาในหลักสูตรการศึกษาทั่วไป หัวข้อพลเมืองที่มีความเข้มแข็ง เพราะครูถือเป็นต้นน้ำในการสอนเด็ก และบ่มเพาะได้โดยตรง ขณะเดียวกันในรายวิชาของ สพฐ. จะเน้นให้มีวิชาด้านพลเมืองที่มีความเข้มแข็ง ทั้งข้อคิดและข้อปฏิบัติ เพื่อเป็นประโยชน์ทำให้คนไทยมีความสงบอยู่เย็นเป็นสุข สันติสุข สันติภาพ โดยธรรมของพระอาจารย์มั่นจะเป็นประโยชน์สร้างสันติสุขแก่มวลมนุษย์ สำหรับการเสนอเป็นบุคคลสำคัญของโลก ถ้าสำเร็จ พระอาจารย์มั่นจะถือว่าเป็นพระบุคคลที่ 3 ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก เช่นเดียวกับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระสังฆราชไทยพระองค์ที่ 7 แห่งวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และพระธรรมโกศาจารย์ หรือ พระพุทธทาสภิกขุ”น.พ.อุดม กล่าว 

ด้านการฉลองชาตกาล 150ปี ของหลวงปู่มั่น วธ.ยังมีการจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เช่น หนังสือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐาน หนังสือชีวประวัติหลวงปู่มั่น (ภาษาอังกฤษ) หนังสือหลักธรรมชุดศิลาจารึก จัดทำสารคดีชุด ตอน ตามรอยธุดงค์พระหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ และจัดทำแผ่นวีดิทัศน์ “ชีวิตพระป่า” ในภาคภาษาอังกฤษ รวมถึงจัดนิทรรศการเผยแผ่ประวัติและผลงานพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในส่วนกลางกรุงเทพฯ  และส่วนภูมิภาค สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2562 เป็นวาระครบรอบ 149 ปีชาตกาล จัดระหว่างวันที่ 19-21 ม.ค. นี้ ณ วัดที่มีความเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์มั่น ประกอบด้วยวัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ  วัดเลียบ จ.อุบลราชธานี วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ วัดป่าดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่ วัดป่าอาจารย์มั่น จ.เชียงใหม่ วัดป่าบ้านเหล่า จ.เชียงราย วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร วัดป่าหนองผือนาใน จ.สกลนคร และวัดป่าสาละวัน จ.นครราชสีมา


สภาปลุกเสก "๓ พ.ร.ก. ๑.๙ ล้านล้าน" มา ๕ วัน บ่ายวาน (๓๑ พ.ค.๖๓) ก็ประสิทธิเมฉบับที่ ๑ ........"พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา, เยียวยา, ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ๑ ล้านล้าน

เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้