กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ 106 แห่ง 308 รายการ


เพิ่มเพื่อน    

29 ม.ค.62 - ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมศิลปากรเรื่อง ขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงประกาศขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ที่มิได้อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร รวม ๑๐๖ แห่งจำนวน ๓๐๘ รายการ ดังรายละเอียดและภาพถ่าย ที่แนบท้ายประกาศนี้ อ่านทั้งหมด


คุณหมอครับ! ทั้งคุณหมอ "โอภาส การย์กวินพงศ์" อธิบดีกรมควบคุมโรค และคุณหมอ "ไพศาล ดั่นคุ้ม" เลขาฯ อย. อย่าไปสนใจเสียงหมาเห่าเลยครับ

อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?
ไฟลามทุ่ง 'ลามถึงศาล'
รอบนี้"คนแก่ขอก่อน"
"อย่าให้เสียชาติเกิด"
"จากรุ่นลูกถึงรุ่นแม่"
ไทยนี่แหละ "ไทยวัคซีนไทย"