ประธานปปช.แนะไม่ควรเลือกนักการเมืองที่ไม่แสดงเจตจำนงต้านโกง


เพิ่มเพื่อน    

1 ก.พ.62 - พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงการด้านการป้องกันการทุจริตตอนหนึ่งว่า ป.ป.ช.มียุทธศาสตร์ที่จะยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต คือ 1.การพัฒนากลไกการกำหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน 2.เร่งรัดการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ 3.สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกำหนดกลยุทธ์และมาตรการในการต่อต้านการทุจริต 4.พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่มีเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 5.ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น

“และ 6.ประยุกต์นวัตกรรมในการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานตามเจตจำนงทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ ดังนั้น ในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้หากนักการเมืองคนใดไม่มีการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตอย่างจริงจังก็ไม่ควรเลือกนักการเมืองคนนั้น”พล.ต.อ.วัชรพล กล่าว

ประธาน ป.ป.ช. กล่าวว่า สำหรับเรื่องการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายนั้น ตามกฎหมายให้อำนาจ ป.ป.ช.ในการวางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาลในทุกขั้นตอน ทั้งในชั้นก่อตัวนโยบาย ชั้นการกำหนดนโยบาย ชั้นตัดสินใจนโยบาย ชั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ และในชั้นการประเมินนโยบาย ซึ่งในขณะนี้เราได้จัดทำหลักเกณฑ์ใช้วัดเรื่องการทุจริตเชิงนโยบาย ทั้งในขั้นตอนเริ่มต้มและขั้นตอนดำเนินนโยบาย หากเกินเกณฑ์ที่กำหนดก็จะถูกตรวจสอบ โดยตอนนี้มีการเสนอให้ กกต.แล้ว เพราะกำลังจะมีการจัดการเลือกตั้ง และเตรียมที่จะเสนอให้รัฐบาลพิจารณา


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก