ประธานปปช.แนะไม่ควรเลือกนักการเมืองที่ไม่แสดงเจตจำนงต้านโกง


เพิ่มเพื่อน    

1 ก.พ.62 - พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงการด้านการป้องกันการทุจริตตอนหนึ่งว่า ป.ป.ช.มียุทธศาสตร์ที่จะยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต คือ 1.การพัฒนากลไกการกำหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน 2.เร่งรัดการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ 3.สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกำหนดกลยุทธ์และมาตรการในการต่อต้านการทุจริต 4.พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่มีเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 5.ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น

“และ 6.ประยุกต์นวัตกรรมในการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานตามเจตจำนงทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ ดังนั้น ในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้หากนักการเมืองคนใดไม่มีการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตอย่างจริงจังก็ไม่ควรเลือกนักการเมืองคนนั้น”พล.ต.อ.วัชรพล กล่าว

ประธาน ป.ป.ช. กล่าวว่า สำหรับเรื่องการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายนั้น ตามกฎหมายให้อำนาจ ป.ป.ช.ในการวางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาลในทุกขั้นตอน ทั้งในชั้นก่อตัวนโยบาย ชั้นการกำหนดนโยบาย ชั้นตัดสินใจนโยบาย ชั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ และในชั้นการประเมินนโยบาย ซึ่งในขณะนี้เราได้จัดทำหลักเกณฑ์ใช้วัดเรื่องการทุจริตเชิงนโยบาย ทั้งในขั้นตอนเริ่มต้มและขั้นตอนดำเนินนโยบาย หากเกินเกณฑ์ที่กำหนดก็จะถูกตรวจสอบ โดยตอนนี้มีการเสนอให้ กกต.แล้ว เพราะกำลังจะมีการจัดการเลือกตั้ง และเตรียมที่จะเสนอให้รัฐบาลพิจารณา


วัคซีน "Chula Cov19" จะเป็นวัคซีนที่ "ช้าหน่อย แต่ชัวร์" ด้านคุณภาพและความปลอดภัย ในบรรดาวัคซีนโควิด-๑๙ ที่มีอยู่ตอนนี้! ยิ่งกับปัญหา....

เรื่อง 'ไม่เป็นเรื่อง' (ซักวัน)
"การสื่อสารกับการเมือง"
ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"
"รัฐบาลทำดีแต่มีคนเซ็ง"