มหัศจรรย์การอ่านเชื่อมจินตนาการ พัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์


   

การอ่านหนังสือให้เด็กฟังช่วงปฐมวัย (ช่วงอายุ 0-6 ปี) จะทำให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้าน ทั้งยังปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงอุดมคติ ค่านิยมที่ดีงาม และเชื่อมจินตนาการเพื่อให้พวกเขาเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์

 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านกว่า 20 องค์กรจากทั่วภูมิภาค จัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 2 : “มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค” ร่วมกับคณะผู้จัดงานเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (International Children’s Content Rights Fair : ICCRF) และมหกรรม Big Bad Wolf โดยมีนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม ที่ผ่านมา ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ (CMECC) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านภาษาในเด็กปฐมวัยให้มีศักยภาพในการเรียนรู้และมีทักษะชีวิตก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ภายในงานมีทั้งเวทีวิชาการ การอบรมปฏิบัติการ และนำเสนอนวัตกรรมการส่งเสริมการอ่านหลากหลายรูปแบบ ผ่านครอบครัวและผู้แวดล้อมเด็กปฐมวัย

 

ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ คณะกรรมการบริหารแผนคณะ 5 สสส. กล่าวว่า จากวิกฤติพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (0-6 ปี) ที่สำรวจโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีพัฒนาการล่าช้าโดยรวม ร้อยละ 30 และมีพัฒนาการด้านภาษาที่ล่าช้าสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยปี 2557 เฉลี่ยร้อยละ 38.2 ส่งผลเสียต่อการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ อาทิ การสื่อสาร การพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา และกระทบสุขภาวะทุกด้าน

 ดังนั้น กิจกรรมมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค” ได้เผยแพร่ข้อมูลความสำคัญของการอ่านกับการสร้างเสริมสุขภาพทุกมิติ เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ที่จะช่วยให้พ่อแม่ ครู ได้เลือกสรรหนังสือดีที่เหมาะสมกับวัย บริบทท้องถิ่น ผ่านการส่งเสริมการอ่าน เทคนิคการอ่าน ช่วยสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อให้การอ่านเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิตในทุกๆ มิติ ทั้งด้านสติปัญญา สุขภาพ จิตใจ และสังคม โดยออกแบบเป็นโซนต่างๆ อาทิ โซนนวัตกรรมการอ่านเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ โซนการอ่านกับวิถีภูมิปัญญา โซนเปิดบ้านเด็กปฐมวัยอ่านยกกำลังสุขสนุกในท้องถิ่น

 

นางสาวตรัสวิน จิตติเดชารักษ์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน ICCRF กล่าวว่า งานเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน ICCRF เป็นการร่วมสานพลังครั้งสำคัญ มุ่งหวังให้ทุกฝ่ายร่วมพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ พร้อมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 และโลกยุคศตวรรษที่ 21 รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกยุคเทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ เชื่อมั่นว่าการอ่านยังเป็นเครื่องมือและกระบวนการที่ทรงพลัง ในการวางรากฐานกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และช่วยสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ รวมถึงทักษะอื่นๆ ที่ AI ไม่อาจทำได้ พร้อมร่วมกับ สสส.สนับสนุนประเทศไทยให้เป็นผู้นําด้านการผลิตเนื้อหาสำหรับเด็กในภูมิภาคอาเซียน และสร้างวัฒนธรรมการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์สู่ทุกชุมชนในสังคมไทย กิจกรรมมากมายให้ผู้เข้าชมได้เปิดประสบการณ์แห่งความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

 

ด้าน นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่างานดังกล่าวเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ที่จะช่วยให้พ่อแม่และครูได้เลือกสรรหนังสือและสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับวัย เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่นภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการอ่านเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, นวัตกรรม Thai Reading Tree, โซนการอ่านกับวิถีภูมิปัญญา นำเสนอนวัตกรรมผลงานส่งเสริมการอ่านที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น นิทานชุดอ่านดอยสุเทพ กิจกรรมเล่านิทานและสร้างสรรค์ของเล่นโดยพ่ออุ๊ยแม่อุ๊ย โซนเปิดบ้านเด็กปฐมวัย อ่านยกกำลังสุขสนุกในท้องถิ่น โดยการเรียนรู้เทคนิคปฏิบัติเพื่อพัฒนาเด็กทุกพื้นที่ในชีวิตประจำวัน

 

เชื่อว่ากิจกรรมการอ่านที่จัดขึ้นนี้จะสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอ่านและนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศได้เป็นอย่างดี.

 

 

วิ่งส่งเสริมความดี "Good Guy Run 2018"

 

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย จัดกิจกรรม "กู๊ด กาย รัน (Good Guy Run 2018)" รวมพลังวิ่งเพื่อส่งเสริมความดี รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ ไม่เอาคอร์รัปชัน

 

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า สืบเนื่องจากรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาการทุจริต โดยพยายามสร้างสังคมให้เกิดค่านิยมสุจริต การเคารพกติกา เป็นสังคมที่โปร่งใส คนไทยมีคุณธรรมและจริยธรรม และร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต และในปีนี้เป็นปีแรกที่ต้องการนำหลักส่งเสริมสุขภาพร่วมบูรณาการกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ด้วยการแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ส่งเสริมความดีร่วมต้านการทุจริต

 

ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย จัดกิจกรรม “Good Guy Run 2018” ครั้งนี้ เพื่อแสดงพลังของทุกภาคส่วนในการร่วมรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยผ่าน 6 พันธกิจสำคัญ คือ 1.BIB เราไม่ขาย 2.มาตรงลงทะเบียน Check in ก่อนสตาร์ท 3.ออกตัวเนี้ยบ ไม่แซง ไม่แทรก 4.วิ่งครบทุกหมุด ฟินสุดตลอดเส้นทาง 5.รอยยิ้มและน้ำใจ อาวุธใหม่ในการวิ่ง และ 6.จบแบบเท่ๆ อวดความดี การันตี Good guy โดยงานครั้งนี้พร้อมเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในการร่วมเชิดชูคนดี และสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้อง ในการเชิดชูคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นต้นแบบของสังคมอย่างยั่งยืน

 

ด้าน ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า งานเดิน-วิ่ง กู๊ด กาย รัน ครั้งนี้ เป็นการร่วมแสดงพลังบวก พลังความดีด้วยการซื่อสัตย์ในสังคมนักวิ่ง โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 10 กม. 5 กม. และ 1.5 กม. นักวิ่งทุกคนจะได้รับเสื้อวิ่ง เหรียญที่ระลึก และสายรัดข้อมือ "GOOD GUY" สสส.มีวิสัยทัศน์เพื่อทุกคนบนแผ่นดินไทยมีขีดความสามารถ สังคม สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ การส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในชีวิตประจำวัน

 

โดย “การวิ่ง” เป็นกิจกรรมทางกายที่ทำได้ง่ายและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทั้งการเพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย และการลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) หากคนไทยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอจะช่วยลดความสูญเสียชีวิตจากโรค NCDs ได้ถึง 11,129 รายต่อปี และลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาลได้ถึง 5,977 ล้านบาท

 

นอกจากนี้ ภายหลังเข้าเส้นชัย นักวิ่งที่มาร่วมวิ่งในกิจกรรมครั้งนี้ยังจะได้ร่วมกิจกรรมการแปรอักษรเป็นสัญลักษณ์รูปมือร่วมกัน โดยมีการบันทึกภาพมุมสูง เพื่อแชร์พลังความดีให้ทั่วประเทศและทั่วโลกได้รับรู้ ยังสามารถส่งต่อภาพพลังบวกจากนักวิ่งสู่นักวิ่งด้วยกัน ด้วยการร่วมกิจกรรม "Good Guy Run Usfie & Share ทำดีแล้วบอกต่อ" แชร์ภาพถ่ายเพื่อเผยแพร่ลงบนโซเชียลมีเดีย เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยลุกขึ้นมาออกกำลังกายและร่วมสร้างความดีกันอย่างต่อเนื่อง.


อู่ฮั่น เจียโหยว! อู่ฮั่น สู้..สู้! ครับ...ให้กำลังใจพี่น้องจีนที่อู่ฮั่นแล้ว ก็ต้องให้กำลังใจทีมไทย "หน่วยปฏิบัติการเด็ดชีพโคโรนาสายพันธุ์ใหม่" ของเราด้วย ประกอบด้วย

ผู้พิพากษา 'พิพากษา' รัฐบาล
การตั้งรับ 'ไวรัส' ของรัฐบาล
สัญญาณ 'ล้างบาง' ตำรวจ
ทำไมต้อง "กดบัตรแทนกัน"?
แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'