ชูชาติอธิบายพระราชอำนาจเรียกคืนเครื่องราชฯ


   

31 มี.ค.2562 -  นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

.....มาตรา 9 บัญญัติว่า พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจที่จะสถาปนาและถอดถอนฐานันดรศักดิ์และพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

.....ตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการให้พระราชอำนาจพระมหากษัตริย์ทรงใช้ดุลพินิจที่จะกระทำการดังบัญญัติในมาตรานี้ได้ตามพระราชอัธยาศัยของพระองค์เอง

.....พระบรมราชโองการเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 เป็นการใช้พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญที่ประชาชนชาวไทยลงมติยอมรับจำนวน 16.8 ล้านคนเศษ ครับ
 

 


สมัยก่อน......... เรือสำเภา มีหินเป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงท้องเรือ กันเรือโคลง สมัยนี้...... ประชาธิปไตยเลือกตั้ง มี ส.ส.เป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงประเทศ กันบ้านเมืองเจริญ!

แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"