อดีตผู้พิพากษาชี้โพรงชงยุบพรรคหนุนการปกครองประชาธิปไตยแต่ไม่มีคำว่าอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


เพิ่มเพื่อน    

1 เม.ย.62- นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Chuchart Srisaeng ระบุว่า
.....รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
.....มาตรา ๒ บัญญัติว่า ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
.....บทบัญญัติดังกล่าวหมายความว่า ประเทศไทยต้องมีการปกครองตามที่กล่าวไว้ในมาตรา ๒ เท่านั้น
.....ดังนั้นถ้าพรรคการเมืองใดมีข้อบังคับหรือนโยบายไม่เป็นไปตามมาตรา ๒ คือไม่ได้กำหนดไว้ว่า จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่นระบุเพียงว่า สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยไม่มีคำว่า อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ๒ ต้องถือว่ากระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา มาตรา ๙๒ (๒)
.....มาตรา ๙๒ บัญญัติว่า เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทําการ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น
.....(๑) กระทําการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญ
.....(๒) กระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
.....(๓) ฯลฯ
.....(๔) ฯลฯ
.....เมื่อศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการไต่สวนแล้ว มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระทําการ ตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น.


วันนี้ "๒๔ กันยา ๖๓" มีเรื่องสนุกหลายเรื่อง!คดี "นายวัฒนา เมืองสุข" ก็ตัดสินวันนี้ประชุมรัฐสภา แก้รัฐธรรมนูญ ก็วันนี้พวกเทียมแอก-เทียมไถคณะสามสัส ก็จะมาชุมนุมโชว์เขาหน้ารัฐสภาวันนี้

'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน