ศก.สร้างความเข้าใจ'น้ำศักดิ์สิทธิ์ -เครื่องประกอบ'พระราชพิธีบรมราชาภิเษก


เพิ่มเพื่อน    

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร (ศก.)  กำหนดจัดงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช2562 ระหว่างวันที่ 2-8 เมษายน 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติ และสร้างความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม

          นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า แต่ละวันของงานจัดกิจกรรมนาฏศิลป์และดนตรีที่หาชมได้ยาก  ณ เวทีสังคีตศาลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งแต่เวลา 18.00 – 20.00  น. รวมถึงมีการสาธิตงานช่างศิลปกรรมไทยและเลือกซื้อหนังสือที่จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากร ตั้งแต่เปิดงานมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก    นอกจากนี้ กรมศิลปากรเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเนื่องด้วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกผ่านการเสวนาทางวิชาการเนื่องในสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทยฯ ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในเวลา 13.30 น. โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ เป็นวิทยากร ได้แก่ วันที่  3 เม.ย. เรื่อง “ภาพเก่าเล่าเรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” วันที่ 4  เม.ย.เรื่อง “อุทกธารา คติความเชื่อว่าด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” วันที่ 5 เม.ย. เรื่อง “นาฏยประเพณีในพระราชพิธีสมโภชงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

          วันที่  6 เม.ย. เรื่อง “เครื่องราชกกุธภัณฑ์และเครื่องราชูปโภคในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” วันที่ 7  เม.ย. เรื่อง “เครื่องประกอบในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” วันที่ 8 เม.ย. เรื่อง “พระพิฆเนศ เทพแห่งศิลปวิทยา ตำนานความเชื่อและประติมานวิทยา” ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้าห้องเสวนาเวลา 13.00  น.


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์