วธ.เปิดรับพิจารณาหน่วยงานรัฐ-เอกชน ทำหนังสือที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใน22เม.ย.


เพิ่มเพื่อน    

 

4เม.ย.62-นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เปิดเผยว่า            เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2562 ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมและคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกฯ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและได้รับมอบหมายให้จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำหนังสือที่ระลึก เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานรัฐ เอกชน องค์กร มูลนิธิ สมาคม ชมรมหรือบริษัท/ห้าง/ร้าน ที่มีความประสงค์จะร่วมจัดทำหนังสือที่ระลึกฯแจ้งความประสงค์ พร้อมแบบสรุปการขอจัดทำหนังสือที่ระลึกฯ มายังฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกฯ เพื่อผ่านการกลั่นกรองและพิจารณในการอนุญาต

ขณะนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกฯ ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำหนังสือที่ระลึก เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีกรอบการดำเนินงานและข้อกำหนดที่หน่วยงานรัฐ เอกชน องค์กร มูลนิธิ สมาคม ชมรมหรือบริษัท/ห้าง/ร้าน  ที่มีความประสงค์จะร่วมจัดทำหนังสือที่ระลึกฯ ต้องแจ้ง ดังนี้ 1.วัตถุประสงค์การจัดทำหนังสือที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก และเพื่อเป็นการน้อมนำพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท พระราชกรณียกิจ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชน และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญหน้า 2.ลักษณะเนื้อหา ต้องเกี่ยวข้องด้วยพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือเป็นหนังสือเก่าที่มีคุณค่าหายาก หรือหนังสือกวีนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งควรแต่งด้วยคำประพันธ์ชั้นสูงอย่างถูกต้องตามหลักฉันทลักษณ์

3. ลักษณะการพิมพ์ มีการกำหนดชื่อหนังสือ แบบปก ภาพประกอบ ต้องเหมาะสมกับการเฉลิม            พระเกียรติ ต้องไม่เป็นไปเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร หรือผู้สนับสนุนการพิมพ์ ส่วนขนาดและจำนวนพิมพ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงานเจ้าของหนังสือ โดยงบประมาณจัดทำหนังสือต้องเป็นงบประมาณของหน่วยงานเจ้าของหนังสือ หรือจากการสนับสนุนของหน่วยงานอื่นๆ และต้องจัดทำหนังสือให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563  หรืออาจแล้วเสร็จหลังเดือนพฤษภาคม 2563 หากมีความจำเป็น โดยให้แจ้งเหตุผลประกอบต่อสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร  4.การเผยแพร่ หน่วยงานเจ้าของหนังสือต้องเป็น ผู้แจกจ่ายเผยแพร่ และห้ามจำหน่าย รวมทั้งต้องส่งมอบหนังสือที่จัดทำให้แก่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ไม่น้อยกว่า 10 เล่ม/ชุดต่อเรื่อง

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานรัฐ เอกชน องค์กร มูลนิธิ สมาคม ชมรมหรือบริษัท/ห้าง/ร้านที่มีความประสงค์จะร่วมจัดทำหนังสือที่ระลึกฯ ต้องทำหนังสือแจ้งความประสงค์พร้อมแบบสรุปการขอจัดทำหนังสือที่ระลึกฯ ส่งมายังฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต 10300 โทร.0 2281 1599            ต่อ 142-145 โทรสาร 0 2281 5341, 0 2282 3826 หรือสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และดาวน์โหลดแบบสรุปการขอจัดทำหนังสือที่ระลึกฯ ได้ที่เว็บไซต์กรมศิลปากรที่ www.finearts.go.th และเว็บไซด์ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ www.nat.go.th ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2562 และต้องส่งคำขอจัดทำหนังสือที่ระลึกภายใน              วันที่ 22 เม.ย. 2562 

ทั้งนี้ การเสนอขอจัดทำหนังสือที่ระลึกฯในส่วนของหน่วยงานภาครัฐจะต้องผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนจะต้องผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากหัวหน้าหน่วยงาน/องค์กร นอกจากนี้ หนังสือที่ระลึกฯ ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว หากหน่วยงานเจ้าของหนังสือประสงค์จะนำตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกไปใช้พิมพ์ในหนังสือให้แจ้งขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ฯ ไปยังคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล  


เห็นมั้ย...?ใครคิดร้าย-หมายชั่วกับบ้านเมืองไทย ลงท้าย จะค่อยๆ ฉิบหาย-วายวอดไปเอง อย่างที่กำลังเกิดกับแก๊งก้าวถลำ"คนดี-ผีคุ้ม" โบราณกล่าวไม่ผิดหรอก!

"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"
"การบินถึงการพรรคพปชร."
การบินไทย"ตายแล้วฟื้น"
เนี่ยนะ"สหภาพฯ การบินไทย"
"การเมืองถึงระดับโรงเรียน"