ไวปานกามนิตหนุ่ม!เด็กบิ๊กป้อมชงเนื้อหากม.ปลดล็อกกัญชาให้นำไปใช้ได้ทันที


   

21 เม.ย.2562 - นายไพศาล พืชมงคล กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ในกรณีที่จะปลดล็อกกัญชากัญชงกระท่อมเสรี สามารถใช้ร่างพระราชกำหนดที่ผมร่างขึ้นนี้ได้ครับ

(ร่าง) พระราชกำหนด ให้ใช้กัญชากัญชงและกะท่อมในทางการแพทย์ (พ.ศ.2562) โดยที่.......
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกำหนดนี้ขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกำหนดนี้ให้ชื่อว่าราชกำหนดให้ใช้กัญชากัญชงและกะท่อมในทางการแพทย์ พ. ศ. 2562

มาตรา 2ให้ใช้กัญชากัญชงและกะท่อมในทางการแพทย์แผนไทยได้ 
การใช้ประโยชน์ดังกล่าวจะใช้แบบสดแบบตากแห้ง หรือแบบแปรรูปใดๆ ไม่ว่าจะโดยรูปแบบเป็นยา อาหาร หรือเครื่องดื่มก็ได้ 

มาตรา 3 ให้กรมการแพทย์แผนไทย มีอำนาจอนุญาตตำรับยา และการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ตามพระราชกำหนดนี้ 

มาตรา 4 เพื่อควบคุมการปลูกเพื่อใช้กัญชา กัญชงและกะท่อม ให้เป็นไปตาม พระราชกำหนดนี้ ให้ผู้บัญชาการทหารบกหรือแม่ทัพภาคที่ผู้บัญชาการทหารบกมอบหมายเป็นผู้อนุญาตการขอปลูกกัญชากัญชงและกระท่อม รวมทั้งการควบคุมดูแลผลผลิตเพื่อให้นำไปใช้ในทางการแพทย์ด้วย 

มาตรา 5 ผู้ขออนุญาตปลูก หรือแปรรูป หรือจำหน่าย หรือส่งออก กัญชากัญชงกะท่อมหรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป จากกัญชากัญชงและกะท่อม ตามพระราชกำหนดนี้ต้องมีสัญชาติไทย 

มาตรา 6 ให้ยกเลิกบทกฎหมายอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับพระราชกำหนดนี้ 

มาตรา 7 ให้นิรโทษกรรมแก่ผู้ปลูกหรือผู้มีกัญชา กัญชง กะท่อม หรือผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งแปรรูป ไว้ในครอบครองหรือจำหน่ายเพื่อใช้ในทางการแพทย์ เสียทั้งสิ้น 

มาตรา 8 เพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชกำหนดนี้ให้กระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจออกกฎกระทรวง กำหนด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการปฏิบัติตามพระราชกำหนดได้โดยไม่ขัดกับหลักการแห่งพระราชกำหนดนี้ และต้องคำนึงประชาชนให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกัญชากัญชงและกะท่อมตามพระราชกำหนดนี้ด้วย 

มาตรา 9 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการให้เป็นไปตามพระราชกำหนดนี้

มาตรา 10 พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

................
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ


อุ่นหนาฝาคั่ง...แน่นซอย ไทยโพสต์ ครบรอบ ๒๓ ปี ย่างเข้าปีที่ ๒๔ ยังได้รับความรัก จากกัลยาณมิตรมากมาย เหมือนเช่นเคย ขอบคุณกันไม่หมด ทั้งจากภาคธุรกิจ ราชการ ฝ่ายการเมือง

'๒๑ ตุลา' สำนึกย้อน 'สำนึกไทย'
'ทอน' ไม่รู้! แล้วจะรอดหรือ
ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา