ไวปานกามนิตหนุ่ม!เด็กบิ๊กป้อมชงเนื้อหากม.ปลดล็อกกัญชาให้นำไปใช้ได้ทันที


   

21 เม.ย.2562 - นายไพศาล พืชมงคล กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ในกรณีที่จะปลดล็อกกัญชากัญชงกระท่อมเสรี สามารถใช้ร่างพระราชกำหนดที่ผมร่างขึ้นนี้ได้ครับ

(ร่าง) พระราชกำหนด ให้ใช้กัญชากัญชงและกะท่อมในทางการแพทย์ (พ.ศ.2562) โดยที่.......
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกำหนดนี้ขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกำหนดนี้ให้ชื่อว่าราชกำหนดให้ใช้กัญชากัญชงและกะท่อมในทางการแพทย์ พ. ศ. 2562

มาตรา 2ให้ใช้กัญชากัญชงและกะท่อมในทางการแพทย์แผนไทยได้ 
การใช้ประโยชน์ดังกล่าวจะใช้แบบสดแบบตากแห้ง หรือแบบแปรรูปใดๆ ไม่ว่าจะโดยรูปแบบเป็นยา อาหาร หรือเครื่องดื่มก็ได้ 

มาตรา 3 ให้กรมการแพทย์แผนไทย มีอำนาจอนุญาตตำรับยา และการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ตามพระราชกำหนดนี้ 

มาตรา 4 เพื่อควบคุมการปลูกเพื่อใช้กัญชา กัญชงและกะท่อม ให้เป็นไปตาม พระราชกำหนดนี้ ให้ผู้บัญชาการทหารบกหรือแม่ทัพภาคที่ผู้บัญชาการทหารบกมอบหมายเป็นผู้อนุญาตการขอปลูกกัญชากัญชงและกระท่อม รวมทั้งการควบคุมดูแลผลผลิตเพื่อให้นำไปใช้ในทางการแพทย์ด้วย 

มาตรา 5 ผู้ขออนุญาตปลูก หรือแปรรูป หรือจำหน่าย หรือส่งออก กัญชากัญชงกะท่อมหรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป จากกัญชากัญชงและกะท่อม ตามพระราชกำหนดนี้ต้องมีสัญชาติไทย 

มาตรา 6 ให้ยกเลิกบทกฎหมายอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับพระราชกำหนดนี้ 

มาตรา 7 ให้นิรโทษกรรมแก่ผู้ปลูกหรือผู้มีกัญชา กัญชง กะท่อม หรือผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งแปรรูป ไว้ในครอบครองหรือจำหน่ายเพื่อใช้ในทางการแพทย์ เสียทั้งสิ้น 

มาตรา 8 เพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชกำหนดนี้ให้กระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจออกกฎกระทรวง กำหนด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการปฏิบัติตามพระราชกำหนดได้โดยไม่ขัดกับหลักการแห่งพระราชกำหนดนี้ และต้องคำนึงประชาชนให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกัญชากัญชงและกะท่อมตามพระราชกำหนดนี้ด้วย 

มาตรา 9 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการให้เป็นไปตามพระราชกำหนดนี้

มาตรา 10 พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

................
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ


ลืมบอกไป.......! ว่าจะหาดูเทป "ดอกเตอร์ตอแหล" ได้จากที่ไหน? ที่ว่า "องค์ประชุมเราครบนะครับ"...... "มติเอกฉันท์นะครับ".......

ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์
'ผีบุญ' แนวทางศึกษา 'ทอน'
ประเดิมศกด้วย"ศึก ๒ สวน"
'ตำรวจกับผู้ร้ายในชีวิตจริง'