มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ตรวจเงินแผ่นดินจำนวน 10 คน


   

8 พ.ค.62 -  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 10 คน ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 ดังนี้

1. นายธนพล โกมารกุล ณ นคร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

2. นางเกล็ดนที มโนสันติ์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

3. นายชัยวัฒน์ อนันตศานต์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษที่ 2 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

4. นายปรีชา อิ่มสุวรรณ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 (จังหวัดนครปฐม) แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

5. นางพจนีย์ มโนดำรงธรรม ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แต่งตั้งใหดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

6. นางสาวถนอม สุรวงศ์ตระกูล ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

7. นางวิภัสรา ผลลาภทวี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

8. นางสาวอัจฉรา แก้วรัตนปัทมา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 21 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

9. นายเสริมพันธ์ นิลละออง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคดี แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

10. นายวินัย กลับประสิทธิ์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 (จังหวัดเพชรบุรี) แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2562
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ชนะทัพ อินทามระ
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน


ผมผิดอะไร?...........ฟัง "ทอน" แถลงข่าวก็ได้ข้อสรุปไม่ใช่เรื่อง "อยู่เป็น" หรือ "อยู่ไม่เป็น" แล้วล่ะ        อยู่ไปก็ไลฟ์บอยซะมากกว่า 

"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว