มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ตรวจเงินแผ่นดินจำนวน 10 คน


เพิ่มเพื่อน    

8 พ.ค.62 -  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 10 คน ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 ดังนี้

1. นายธนพล โกมารกุล ณ นคร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

2. นางเกล็ดนที มโนสันติ์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

3. นายชัยวัฒน์ อนันตศานต์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษที่ 2 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

4. นายปรีชา อิ่มสุวรรณ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 (จังหวัดนครปฐม) แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

5. นางพจนีย์ มโนดำรงธรรม ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แต่งตั้งใหดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

6. นางสาวถนอม สุรวงศ์ตระกูล ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

7. นางวิภัสรา ผลลาภทวี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

8. นางสาวอัจฉรา แก้วรัตนปัทมา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 21 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

9. นายเสริมพันธ์ นิลละออง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคดี แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

10. นายวินัย กลับประสิทธิ์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 (จังหวัดเพชรบุรี) แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2562
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ชนะทัพ อินทามระ
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก