บอร์ดกพฐ".เห็นขอบตั้ง"สถาบันภาษาอังกฤษ-จีน"


   

 

20พ.ค.62-บอร์ด กพฐ. เห็นชอบตั้งสถาบันภาษาอังกฤษและจีน  เชื่อช่วยขับเคลื่อน ยกระดับการเรียนการสอนด้านภาษา  พร้อมออกคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หวังเป็นกลไกแนะนำทิศทางจัดการศึกษา ด้านภาษาของโรงเรียนต่างๆ

นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประธาน กพฐ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในที่ประชุม กพฐ.ได้มีการรับทราบเรื่องการตั้งสถาบันภาษาอังกฤษและภาษาจีน ซึ่งทั้ง 2 สถาบันจะเป็นกลไกที่รองรับการดำเนินการต่างๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ขับเคลื่อนเกี่ยวกับการยกระดับการเรียนการสอนด้านภาษา เช่น โครงการอบรมพัฒนาครูแกนนำการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) เป็นต้น อีกทั้งภาษาอังกฤษถือที่เป็นภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลก และภาษาจีนก็มีความสำคัญ อีกทั้งรัฐบาลจีนยังสนับสนุนทุนการศึกษามากมาย ดังนั้นหากนักเรียนของเราได้รับการยกระดับความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในเรื่องนี้ก็จะทำให้ประเทศได้รับผลประโยชน์ ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนสู่ระดับสากล โดยมีผู้แทนจากสถาบันขงจื้อ สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติฮั่นปั้น มาร่วมเป็นกรรมการ เพื่อกำหนดมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนของไทยที่มีหลากหลายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และจะมีการจัดทำคู่มือการเรียนการสอนภาษาจีน และมีการอบรมครูไทยที่สอนภาษาจีนให้ได้มาตรฐาน

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากลที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อที่จะส่งต่อให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางให้การจัดการศึกษาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน แต่ไม่ได้เป็นการบังคับจะให้สถานศึกษานำไปทบทวนการดำเนินการสอนภาษาอังกฤษ และใช้เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพความสามารถของผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3 ระดับ ได้แก่ 1.หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับทุกโรงเรียน General English Program (GEP) 2.หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น Intensive English Program (IEP) และ 3.หลักสูตรภาษาอังกฤษนานาชาติ International Program (IP) ซึ่งคู่มือนี้เป็นเพียงการแนะนำ ถ้าสามารถทำได้ดีกว่าก็ทำเลยแต่อย่าทำต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด 
"โดยจากนี้จะมีการเชิญโรงเรียนที่เปิดสอน EP และ MEP มาทำความเข้าใจ เชื่อว่าเมื่อเห็นคู่มือนี้ ก็จะสามารถปรับตัวตามได้ แต่หากปรับตัวตามไม่ได้แล้วไปเก็บเงินค่าเล่าเรียนจากผู้ปกครองแพงก็จะมีปัญหาคุณภาพกับผู้ปครองได้”ประธาน กพฐ.กล่าว
 


อย่าว่าโง้น-งี้เลยนะ วันนี้..... ขอฉลองศรัทธา "คุณไพศาล พืชมงคล" เจ้าสำนักบางโพที่ไม่ต้องขยายความสักสอง-สามคำเถอะ

วันนี้ "ตามใจแฟน" ซักวัน
'คนไทยหัวใจกระวีกระวาด'
เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'
ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'