"หมอจีรุตม์"ทบทวนพ.ร.บ.การศึกษาชาติ ชี้ต้องมุ่งสู่คุณภาพเชิงความหมายกว้าง 


   


21พ.ค.62-นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการจัดทำพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา  กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนำสาระสำคัญในร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....มาทบทวนความเข้าใจ โดยจะเสนอแนะในเชิงนโยบาย ว่า  ระดับนโยบายต้องกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพในอนาคตที่ต้องเปิดกว้างกว่าเดิม  มีความหลากหลาย เหมาะสมกับระบบการศึกษา ระดับการศึกษา ประเภทและลักษณะของสถานศึกษานั้นๆ  โดยหัวใจสำคัญของคุณภาพการศึกษาต้องเริ่มต้นที่โรงเรียน  มีกลไกการประเมินระดับชาติ จากส่วนกลางเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ไม่ใช่ประเมินทุกปี ทั้งนี้  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ต้องปรับวิธีการประเมิน ที่มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ  อย่างไรก็ตาม ทั้ง คณะกรรมการอิสระฯ และคณะกรรมการกฤษฏีกา เห็นตรงกันว่า วัฒนธรรมคุณภาพ เป็นหัวใจสำคัญ เรื่อง จิตวิญญาณความเป็นครู น้ำใจ และการคิดถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันทำ ซึ่งจะช่วยให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้นได้
 


"ชาญวิทย์ เกษตรศิริ" จะอธิบายอย่างไร? ต่อข้อความที่โพสต์เฟซ........ ก่อนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเมื่อวาน (๒๑ ม.ค.๖๓) ว่า

'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์