"หมอจีรุตม์"ทบทวนพ.ร.บ.การศึกษาชาติ ชี้ต้องมุ่งสู่คุณภาพเชิงความหมายกว้าง 


   


21พ.ค.62-นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการจัดทำพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา  กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนำสาระสำคัญในร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....มาทบทวนความเข้าใจ โดยจะเสนอแนะในเชิงนโยบาย ว่า  ระดับนโยบายต้องกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพในอนาคตที่ต้องเปิดกว้างกว่าเดิม  มีความหลากหลาย เหมาะสมกับระบบการศึกษา ระดับการศึกษา ประเภทและลักษณะของสถานศึกษานั้นๆ  โดยหัวใจสำคัญของคุณภาพการศึกษาต้องเริ่มต้นที่โรงเรียน  มีกลไกการประเมินระดับชาติ จากส่วนกลางเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ไม่ใช่ประเมินทุกปี ทั้งนี้  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ต้องปรับวิธีการประเมิน ที่มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ  อย่างไรก็ตาม ทั้ง คณะกรรมการอิสระฯ และคณะกรรมการกฤษฏีกา เห็นตรงกันว่า วัฒนธรรมคุณภาพ เป็นหัวใจสำคัญ เรื่อง จิตวิญญาณความเป็นครู น้ำใจ และการคิดถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันทำ ซึ่งจะช่วยให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้นได้
 


ดูไว้.....ไม่เสียหลาย การชุมนุมอันยืดเยื้อของ อาตี๋ อาหมวย ฮ่องกง จากค้านร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน มาเป็นให้คนฮ่องกงเลือกผู้นำของตนเอง เพราะคนฮ่องกงไม่ใช่คนจีน 

ธนาธร:ไก่อ่อนเผยอเป็นอินทรี
ความพิเศษของ "บิ๊กแดง"
อย่าลืม...เรามีนัดกัน "๒๑ ตุลา."
อนุทิน 'อย่าห้าวริมปากเหว'
เมื่อ 'อนาคตใหม่' ผิดแผน
อย่าให้เป็น 'วิกฤติตุลาการ'