"หมอจีรุตม์"ทบทวนพ.ร.บ.การศึกษาชาติ ชี้ต้องมุ่งสู่คุณภาพเชิงความหมายกว้าง 


   


21พ.ค.62-นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการจัดทำพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา  กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนำสาระสำคัญในร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....มาทบทวนความเข้าใจ โดยจะเสนอแนะในเชิงนโยบาย ว่า  ระดับนโยบายต้องกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพในอนาคตที่ต้องเปิดกว้างกว่าเดิม  มีความหลากหลาย เหมาะสมกับระบบการศึกษา ระดับการศึกษา ประเภทและลักษณะของสถานศึกษานั้นๆ  โดยหัวใจสำคัญของคุณภาพการศึกษาต้องเริ่มต้นที่โรงเรียน  มีกลไกการประเมินระดับชาติ จากส่วนกลางเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ไม่ใช่ประเมินทุกปี ทั้งนี้  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ต้องปรับวิธีการประเมิน ที่มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ  อย่างไรก็ตาม ทั้ง คณะกรรมการอิสระฯ และคณะกรรมการกฤษฏีกา เห็นตรงกันว่า วัฒนธรรมคุณภาพ เป็นหัวใจสำคัญ เรื่อง จิตวิญญาณความเป็นครู น้ำใจ และการคิดถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันทำ ซึ่งจะช่วยให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้นได้
 


"บิ๊กป้อม" พูดถูกนะ ๕ รัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐที่ยังเป็น ส.ส. ควรจะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลื่อนลำดับ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมาอีก ๕ อันดับ

มอง ส.ส.ผ่านบัญชีทรัพย์สิน
ภาพเชิงซ้อน 'การเมือง-การรบ'
แจกเงินเที่ยว 'รวยนักหรือ?'
เมื่อ 'ลางร้าย' มาถึงฝ่ายค้าน
'แล้งอีสานกับนักการเมือง'
รหัสลับ 'ประเทศไทย' ใต้พลูโต