กรมส่งเสริมการเกษตรฯ สรุปผลสำเร็จของโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา


   

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปผลสำเร็จของโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ประสบความสำเร็จ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 82,316 รายตามเป้าหมายใน 37 จังหวัด พื้นที่เพาะปลูก 724,932 ไร่ เป็นไปตามนโยบาย โดยราคารับซื้ออยู่ที่ 8.05 บาทต่อกิโลกรัม ที่ความชื้น 14.5  รายได้เกษตรกรเกินคุ้มเฉลี่ย 3,000  บาทต่อไร่   ดีกว่าการปลูกข้าวนาปรัง ขณะที่ผลผลิตเป็นที่ยอมรับของผู้รับซื้อ ทำให้มีเงินสะพัดในระบบประมาณ  7,400 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 17 พ.ค. 2562)