"เลขาสพฐ."ชี้เด็กแสดงออกการเมืองได้ แต่ควร รักษาวัฒนธรรม พานไหว้ครูต้องมีดอกเข็ม ดอกมะเขือ ย้ำครูต้องปลูกฝังปชต.ที่ดีให้เด็ก


   


14มิ.ย.62- นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวถึงกรณีการจัดทำพานไหว้ครู ในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน ว่า วันไหว้ครูเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ แต่เนื่องจากว่าขณะนี้มีการจัดทำพานไหว้ครูในลักษณะที่ล้อการเมืองขึ้น ซึ่งเรื่องนี้เป็นความคิดของนักเรียน โดยตนได้กำชับไปยังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ ว่า ขอให้รักษาวัฒนธรรมในส่ิงที่ดั่งเดิม เช่น การใช้ดอกเข็ม ดอกมะเขือ เป็นต้น และฝากให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้ดูแลการจัดกิจกรรมให้อยู่ในกรอบที่มีความเหมาะสม เพราะเราต้องยอมรับว่านักเรียนมีความคิดที่หลากหลาย และไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่ครูจะต้องให้คำปรึกษาว่าเรื่องไหนมีความเหมาะสม แต่ไม่ใช่การไปจำกัดความคิดของเด็ก

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการที่มีการออกในลักษณะดังกล่าว จะเป็นการสะท้อนภาพการเลือกตั้งในครั้งต่อไปหรือไม่ นายสุเทพ กล่าวว่า การแสดงออกทางด้านการเมืองนั้น เป็นเรื่องที่เด็กสามารถทำได้ แต่ครูจะต้องเตรียมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตย มีกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ เช่น สภานักเรียน เป็นต้น เพื่อที่จะเตรียมตัวเด็กให้มีความพร้อม เพราะหากเด็กแสดงออกถึงความคิดที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ไม่คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ ข้อจำกัดของบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี ก็จะทำให้เกิดความเสียหาย ดังนั้นตนจึงแจ้งไปยังโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ให้เตรียมการเด็กให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี สอดคล้องกับพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 4 ข้อ คือ 1.มีทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมือง 2.มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมจริยธรรม 3.มีงานทำมีอาชีพสุจริต และ4.เป็นคนดีของชาติบ้านเมือง

“เรื่องสิทธิเสรีภาพ และประชาธิปไตยจะต้องปลูกฝังตั้งแต่ระดับปฐมวัย โดยทำผ่านกิจกรรมต่างๆ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะหากปลูกฝังไม่ดี ก็จะส่งผลต่ออนาคต ส่วนกรณีที่มีผู้อำนวยการโรงเรียนบางคนออกมาพูดว่า เด็กไม่ควรยุ่งกับการเมืองนั้น ผมมองว่าเด็กจะต้องยุ่งการเมืองตั้งแต่ปฐมวัย เพราะการเมืองเป็นเรื่องของการมีเหตุผล มีสิทธิเสรีภาพ การตัดสินใจ การให้เด็กได้คิดเป็น และชีวิตของมนุษย์ไม่สามารถแยกออกจากการเมืองได้ ดังนั้นหากเราวางรากฐานที่ดีให้เด็กการเมืองก็จะดีไปด้วย”ปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ กพฐ.กล่าว