กรอ. โชว์รถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ เพิ่มศักยภาพเชิงรุกพร้อมลุยตรวจมลพิษทันที


เพิ่มเพื่อน    


กรมโรงงานอุตสาหกรรมเดินหน้าพัฒนาระบบตรวจสอบและป้องกันโรงงานแอบปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้ชุมชนได้รับความเดือดร้อน พร้อมโชว์ศักยภาพรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ-น้ำแก้ปัญหามลพิษ และลดปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน


18 มิ.ย.62 -นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 62 กรอ. ได้รับการส่งมอบรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่เป็นคันที่ 3 จากบริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินนโยบายตรวจสอบการระบายมลพิษโรงงานเคลื่อนที่ของ กรอ. ทั่วประเทศอย่างเข้มงวดตามพื้นที่ต่างๆ  เพื่อเป็นการป้องปราม และตรวจสอบไม่ให้ผู้ประกอบการโรงงานปล่อยมลพิษจนสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนและชุมชน โดยการรับมอบรถครั้งนี้ส่งผลให้ กรอ. มีรถตรวจวัดสารมลพิษแล้ว 4 คัน แบ่งเป็นรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ 3 คัน และรถตรวจวัดคุณภาพน้ำ 1 คัน


ทั้งนี้การนำรถตรวจวัดสารมลพิษเคลื่อนที่เข้ามาใช้ดำเนินการถือเป็นนโยบายการทำงานที่สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยี 4.0 ของรัฐบาล ในการตรวจกำกับ การแก้ไขปัญหาร้องเรียน และเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์การระบายมลพิษโรงงาน ที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วจนสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ร้องเรียน และภาคประชาชนได้เป็นอย่างดี

“ภารกิจด้านการตรวจสอบการระบายมลพิษโรงงาน ทั้งการตรวจกำกับดูแลเป็นประจำการตรวจสอบในเหตุร้องเรียน และการเฝ้าระวังเป้าหมายเพื่อการกำกับดูแล และป้องปรามไม่ให้การประกอบกิจการโรงงานก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนกับประชาชนโดยรอบ ดังนั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงมีการพัฒนาการกำกับดูแลให้ทันต่อสถานการณ์ และการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตรวจสอบระดับมลพิษพร้อมแสดงผลการตรวจวัดได้ทันทีทั้งในเชิงรุกและรับ โดยเชิงรุกคือใช้เป็นรถตรวจสอบมลพิษแบบปัจจุบัน และเชิงรับคือใช้เป็นสถานีเฝ้าระวังติดตามระดับมลพิษเชิงพื้นที่” นายทองชัย กล่าว 

นายทองชัย กล่าวต่อว่า รถตรวจวัดสารมลพิษนั้นแต่ละคันมีความสามารถในการตรวจวัดที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งอยู่กับสถานการณ์ด้านมลพิษและข้อร้องเรียนในแต่ละพื้นที่ โดยรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่คันนี้สามารถตรวจวัดสารมลพิษในบรรยากาศอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ (VOCs) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และการตรวจสอบมลพิษจากปล่องโรงงาน


สำหรับรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่คันนี้ สามารถทำงานได้ในพื้นที่ที่ไม่มีกระแสไฟ (มีระบบผลิตกระแสไฟฟ้า) และสามารถรับส่งข้อมูลการตรวจวัดมลพิษผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายเข้าสู่ระบบแม่ข่าย ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ตลอดเวลา และสามารถใช้เป็นรถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนได้

นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้หลายหลากขึ้น ด้วยการติดตั้งชุดตรวจวัดระดับกลิ่น และการพิสูจน์อัตลักษณ์ของกลิ่นจากแหล่งก่อกำเนิด การติดตั้งชุดตรวจวัดด้านอุตุนิยมวิทยา การติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง เพื่อการใช้งานเป็นสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว


นายทองชัย กล่าวว่า ปัจจุบันรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน ประจำอยู่ที่ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง และภาคใต้ จังหวัดสงขลา และรถตรวจวัดคุณภาพน้ำ จำนวน 1 คัน ประจำอยู่ที่ส่วนกลาง กรุงเทพฯ ซึ่งการปฏิบัติงานที่ผ่านมาค่อนข้างประสบผลสำเร็จอย่างมาก เช่น การเข้าตรวจสอบเหตุร้องเรียนกลิ่นจากการประกอบกิจการในพื้นที่ อ่างทอง สระบุรี การเฝ้าระวังระดับการปนเปื้อนของสารพิษในบรรยากาศในพื้นที่ระยอง งานถวายความปลอดภัยด้านมลพิษอากาศในพื้นที่ระยอง, งานสถานีตรวจวัดระดับเสียงรบกวนในพื้นที่สมุทรปราการ

นอกจากนี้ยังมีงานตรวจสอบระดับการปนเปื้อนของสารพิษในบรรยากาศในพื้นที่สงขลางานตรวจสอบระดับก๊าซที่มีการระบายสู่บรรยากาศในกลุ่มโรงงานยางพาราพื้นที่ภาคใต้ งานเฝ้าระวังสถานการณ์มลพิษบริเวณรอบพื้นที่เขตประกอบอุตสาหกรรม งานตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งระบายออกนอกโรงงานในกลุ่มโรงงานที่ติดตั้งระบบระบบตรวจวัดมลพิษน้ำระยะไกล และงานสถานีเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นต้น
 


แท้จริงแล้ว....โลกพระศรีอาริย์อยู่แค่ปลายจมูกเท่านั้นเองแต่คนโง่มักมองไม่เห็น!เพราะมักมองให้พ้นปลายจมูกตัวเองพรรคพลังประชารัฐ กำลังกลิ้งอยู่บนปากเหว  

"การเมืองพรรค-การเมืองหมอ"
"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"