เผยตัวเลขเงินอาหารกลางวันเด็ก ปีละ1.6 หมื่นล้าน ยั่วใจพวกทุจริตจนน้ำลายใหล


เพิ่มเพื่อน    

 9 ก.ค.62-นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนโยบายจุดเน้นการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีความห่วงใย เรื่อง การจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาโดยขณะนี้ สพฐ.ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการ 5 ประเด็นได้แก่ 1.มอบนโยบายให้ทุกโรงเรียนจัดให้มีโครงการอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพ 2. มีกระบวนการนิเทศ ติดตาม กำกับ ประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 3.มีประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดเป็นสถานศึกษาปลอดภัย ส่งเสริมให้โรงเรียนและชุมชนร่วมกันทำเกษตรอินทรีย์ และนำวัตถุดิบเข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 4.เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนได้ใช้โปรแกรม Thai School Lunch เพื่อวางแผนการจัดอาหารที่มีคุณภาพ นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และ5.จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในเรื่องการจัดอาหารที่ปลอดภัย ขยายผลสู่โรงเรียนให้ครูผู้รับผิดชอบเป็นนักโภชนาการประจำโรงเรียน

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า สำหรับงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน ที่ สพฐ. ได้รับจากกระทรวงมหาดไทย (มท.) นั้น 4 ปี ย้อนหลัง พบว่า ปีการศึกษา 2558 มีจำนวนนักเรียน (ระดับชั้นอนุบาล-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) 4,117,288 คน งบประมาณที่ได้รับต่อวัน จำนวน 82,345,760 บาทต่อวัน รวมงบประมาณที่ได้รับต่อปี (200 วัน) จำนวน 16,469,152,000 บาทต่อปี ปีการศึกษา 2559  มีจำนวนนักเรียน 4,083,982 คน งบประมาณที่ได้รับต่อวัน 81,679,240 บาทต่อวัน รวมงบประมาณที่ได้รับต่อปี (200 วัน) จำนวน 16,335,848,000 บาทต่อปี ปีการศึกษา 2560 มีจำนวนนักเรียน 4,125,623 คน งบประมาณที่ได้รับต่อวัน จำนวน 82,512,460 บาทต่อวัน รวมงบประมาณที่ได้รับต่อปี (200 วัน) จำนวน 16,502,492,000 บาทต่อปี และปีการศึกษา 2561 มีจำนวนนักเรียน 4,081,643 คน งบประมาณที่ได้รับต่อวัน จำนวน 81,632,860 บาทต่อวัน รวมงบประมาณที่ได้รับต่อปี (200 วัน) จำนวน 16,326,572,000 บาทต่อปี

“ผมอยากย้ำไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ทุกคนให้ดำเนินการโครงการอาหารกลางวันให้มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และหากพบการทุจริตเกิดขึ้นกับโรงเรียนในสังกัด ผอ.สพป.และผู้อำนวยการโรงเรียนจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว รวมทั้งดำเนินการอย่างเด็ดขาด ผมขอให้ สพป.ทุกเขต รายงานผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้สพฐ.รับทราบภายใน 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562”เลขาฯ กพฐ.กล่าว
 


มีคำชี้แจงเรื่อง "รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า" ดังนี้ ครับ คุณ TAWATCHAI CHONGVUTICHAI ส่งข้อความผ่าน WWW.PLEWSEENGERN.COM ว่า ป๋าเปลวครับ

"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'