ยังอยู่!ประกาศกกต.เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร'พรรคความหวังใหม่'


   

18 ก.ค.62 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคความหวังใหม่

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคความหวังใหม่ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ มีคณะกรรมการบริหาร พรรคความหวังใหม่ จํานวน ๑๙ คน นั้น

บัดนี้ หัวหน้าพรรคความหวังใหม่ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณี นายพรหมภูเบศวริ์ พรหมเมศตําแหน่งกรรมการบริหารพรรค ขอลาออกจากกรรมการบริหารพรรค ตามข้อบังคับพรรคความหวังใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔๙

นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคความหวังใหม่คงเหลือ จํานวน ๑๘ คน ได้แก่
๑. นายชิงชัย มงคลธรรม หัวหน้าพรรค
๒. นางประจง ประสารฉ่ํา รองหัวหน้าพรรค
๓. นายวิทยา ปราบภัย รองหัวหน้าพรรค
๔. นายธนวัสถ์  นิลธนะพันธุ์ เลขาธิการพรรค
๕. นายบุญเลิศ ภูวิเลิศ รองเลขาธิการพรรค
๖. นายไพรัช ไชยสมคุณ รองเลขาธิการพรรค
๗. นายโรจน์ สอนบุญเกิด รองเลขาธิการพรรค
๘. นายสุวัฒน์ชัย สวัสดี รองเลขาธิการพรรค
๙. นายพจน์ สารบรรณ รองเลขาธิการพรรค
๑๐. นายวิเศษ สุริโย เหรัญญิกพรรค
๑๑. นายประมวล จายา นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๑๒. นายสรชัช ทองเพ็ญ โฆษกพรร
๑๓. นางเปี่ยมสุข แก้วมงคล กรรมการบริหารพรรค
๑๔. นางจงจิต ฆารวิพัฒน์ กรรมการบริหารพรรค
๑๕. นายรัฐสภา นามเหลา กรรมการบริหารพรรค
๑๖. นายชวลิต ภู่พัฒน์ กรรมการบริหารพรรค
๑๗. นายกฤติเดช ภักดีล้น กรรมการบริหารพรรค
๑๘. นายสุวรรณ เพียรภูเขา กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา
นายทะเบียนพรรคการเมือง
 


"บิ๊กป้อม" พูดถูกนะ ๕ รัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐที่ยังเป็น ส.ส. ควรจะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลื่อนลำดับ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมาอีก ๕ อันดับ

มอง ส.ส.ผ่านบัญชีทรัพย์สิน
ภาพเชิงซ้อน 'การเมือง-การรบ'
แจกเงินเที่ยว 'รวยนักหรือ?'
เมื่อ 'ลางร้าย' มาถึงฝ่ายค้าน
'แล้งอีสานกับนักการเมือง'
รหัสลับ 'ประเทศไทย' ใต้พลูโต