คลอดแล้วนโยบายรัฐบาล 66 หน้า เปิดช่องแก้รธน.ง่ายขึ้น


   

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 21 ก.ค.สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.)ได้คำแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ฉบับเสร็จสมบูรณ์ ให้กับรัฐมนตรี และส.ส.แล้ว โดยมีเนื้อหาทั้งหมด 66  หน้า แบ่งเป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน โดยนโยบายหลักประกอบด้วย  1.การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 3.การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4.การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5.การพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของไทย 6.การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 7.การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐากราก 8.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกช่วงวัย 9.การพัฒนาระบบสาธารณสุข และหลักประกันทางสังคม 10.การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติมโตอย่างยั่งยืน 11.การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ และ12.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
ส่วนนโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน ประกอบด้วย 1.แก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน 2.ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3.มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับการผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4.การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และพัฒนานวัตกรรม 5.การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6.การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7.การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8.การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ  9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 11.การจัดเตรียมมาตราการรองรับภัยแล้ง และอุทกภัย และ12.การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการแก้ไขเเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  

ทั้งนี้ ร่างนโยบายรัฐบาลฉบับสมบูรณ์ ได้มีการสลับในส่วนของนโยบายเร่งด่วน จากเดิม ข้อ 11 คือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรนูญ ไปไว้ในข้อ 12 และนำเรื่องภัยแล้ง ซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่ในประเทศกำลังประสบปัญหาอย่างหนัก มาไว้ข้อ 11 แทน โดยเนื้อหาระบุว่า ตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยจัดระบบติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และกำหนดมาตราที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด และทันท่วงที รวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ในตอนท้ายคำแถลงนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรี ได้ระบุตอนหนึ่งว่า รัฐบาจะมุ่งมั่น ดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว มีความถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ในส่วนประเด็นนโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนา รัฐบาลจะพิจารณากำหนดมาตราการที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการทำงาน หรือลงทุนร่วมกันระหว่างภาคเอกชน กับภาครัฐ 


ไม่มีเซอร์ไพรส์.... ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้ (๑๗ ตุลาคม) พิจารณากฎหมายสำคัญ ๒ ฉบับ

งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา
ธนาธร:ไก่อ่อนเผยอเป็นอินทรี
ความพิเศษของ "บิ๊กแดง"
อย่าลืม...เรามีนัดกัน "๒๑ ตุลา."