ปีติ‘พระพันปีหลวง’พระราชทานคำขวัญวันแม่


เพิ่มเพื่อน    

 ปลื้มปีติ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” พระราชทานคำขวัญวันแม่ประจำปี 2562 พร้อมโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ ทรงเปิดงานวันแม่ “สมเด็จพระสังฆราชฯ” ถวายพระพร ทรงงามผุดผ่องด้วยพระกาย พระวาจา และพระราชหฤทัย

    เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2562 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ความว่า "เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้า เพราะพระคุณเลิศล้ำฟ้าจะหาไหน เพราะสอนให้ประพฤติดีทั้งกายใจ ลูกจึงรักแม่กว่าใครทดแทนคุณ"
ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
วันเดียวกัน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ    (อัมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ความว่า ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล พระชนมสุขทุกประการ จงมีแด่สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
ศุภมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ จึงขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทย สำแดงความชื่นชมโสมนัส ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษามาโดยสวัสดี นับถึงวันนี้ได้ 87 พรรษาบริบูรณ์
สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ทรงงามผุดผ่องด้วยพระกาย พระวาจา และพระราชหฤทัย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจใหญ่น้อย เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎรตลอดมา หากในความงามละมุนละไมแห่งพระราชจริยวัตรอันอ่อนหวานละมุนละไม กลับสะท้อนถึงน้ำพระราชหฤทัยอดทน เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว และมั่นคง ในอันที่จะทรงนำพาพระราชกิจให้ลุล่วงสำเร็จ แม้ในบางคราวต้องทรงเสี่ยงพระชนม์ชีพในท่ามกลางภยันตราย ต้องทรงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าพระวรกาย เสด็จพระราชดำเนินตรากตรำไปตามท้องถิ่นทุรกันดาร แต่ด้วยพระวิริยอุตสาหะ และความอาจหาญแกล้วกล้าในพระกมล เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน ผู้ทรงยึดถือเสมอว่าเขาเหล่านั้นคือบุคคลในครอบครัว จึงมิได้ทรงแสดงความเกรงกลัว หรือย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค น้ำพระราชหฤทัยเผื่อแผ่ด้วยความรักความเอื้ออาทรต่อพสกนิกรเช่นนี้ คือเครื่องบ่งชี้ว่าพระองค์ทรงดำรงพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะอุทิศกำลังพระวรกาย กำลังพระราชหฤทัย กำลังพระสติปัญญา และกำลังพระราชทรัพย์ เพื่อก่อให้เกิดผลดีแก่ชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญ ต้องตามพระพุทธานุศาสนีที่ว่า "สทตฺปสุโต สิยา" พึงขวนขวายในเป้าหมายของตน ทุกสถาน
ณ อภิลักขิตกาลคล้ายวันพระราชสมภพมาบรรจบถึง อาตมภาพจึงขออัญเชิญพระพุทธภาษิต มากล่าวอ้างเป็นสัจจวาจาว่า "มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร" แปลความว่า มารดาเป็นมิตรในเรือนตน ด้วยเดชะแห่งสัจจวาจานี้ ขอพสกนิกรทุกหมู่เหล่าจงปรองดองน้ำใจกัน ในอันที่จะประพฤติตนเป็นเสมือนลูกที่ดี มีความมุ่งมั่นประกอบภารกิจตามหน้าที่อันสุจริต โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นความสุขร่วมกันของพี่น้องร่วมชาติ ประดุจญาติร่วมเชื้อสายในครอบครัวเดียว เพื่อแม่แห่งชาติ คือ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นยอดมารดา อัครมหามิตร ผู้ทรงโอบอุ้มคุ้มครองเราทุกคนในเรือนหลังใหญ่ที่ชื่อว่าไทยมาเนิ่นนาน จักได้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงสบายพระราชหฤทัย ว่าลูกไทยของพระองค์สามารถอยู่ร่วมเรือนกันได้อย่างสันติ ด้วยความสมัครสมานสามัคคี
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และพระราชกุศลธรรมจริยา โปรดอภิบาลรักษาสมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย เสด็จสถิตเป็นกำลังพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชปิโยรส และเป็นมิ่งขวัญหลักชัยของอาณาประชาราษฎร์สืบไปตลอดกาลนาน เทอญ
    ด้านนางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ว่ารัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาอย่างสมพระเกียรติ โดยมีกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ ดังนี้ 1.การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล มีกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 12 ส.ค.2562 เวลา 07.15 น. ส่วนกลางจะจัด ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นิมนต์พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 488 รูป มารับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง โดยสิ่งของตักบาตรเหล่านี้ จะนำไปบริจาคให้สถานสงเคราะห์ และส่วนหนึ่งจะนำไปถวายให้วัดที่ขาดแคลนต่อไป สำหรับส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศให้ดำเนินการตามความเหมาะสม
2.การจัดพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ ในวันจันทร์ที่ 12 ส.ค. เวลา 17.00 น. ส่วนกลาง จัด ณ เวทีท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศให้จังหวัดกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลดำเนินการตามความเหมาะสม 3.การจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันจันทร์ที่ 12 ส.ค. เวลา 19.30 น. ส่วนกลาง จัด ณ เวทีท้องสนามหลวง โดยนายกฯ เป็นประธาน ส่วนภูมิภาคให้ทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม สำหรับในต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลดำเนินการจัดพิธีตามความเหมาะสม
    4.การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล โดยรัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรม
จิตอาสาร่วมเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ในวันพุธที่ 14  ส.ค. เวลา 09.00 น. ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีนายกฯ เป็นประธาน สำหรับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล เช่น การเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ด้อยโอกาส และคนชรา หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือการกุศลอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม
“ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และธงอักษรพระนามาภิไธย สก ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และตามอาคารบ้านเรือนของประชาชน ในเดือน ส.ค. รวมทั้งจัดที่สำหรับลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่รัฐบาล ส่วนราชการและภาคเอกชน ได้จัดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ท้องสนามหลวง และร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระบรมมหาราชวัง” นางพัชราภรณ์ระบุ. 
 


"รุ้ง" ศิษย์เอก "สามสัส" นี่.....สมที่ "สำนักข่าว BBC" ยกเป็น ๑ ใน ๑๐๐ หญิงผู้ทรงอิทธิพลของโลก"คำเดียว" แท้ๆ ทำให้เธอทรงอิทธิพลคือ ให้ "....." ประธานรัฐสภา!

สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก