ครป.ชู 10 ประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญ


เพิ่มเพื่อน    

17 ส.ค.62 - ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษา โดยมี รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, นายกษิต ภิรมย์, นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์, รศ.สุรัสวดี หุ่นพยนต์, นางสาวลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, นายศิริชัย ไม้งาม, นายศักดิ์ณรงค์ มงคล และนายเมธา มาสขาว ฯลฯ เพื่อหาแนวทางการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 และการผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 

โดยที่ประชุม ครป. สรุปปัญหาและที่มาของรัฐธรรมนูญ 60 ที่อาจนำไปสู่วิกฤติในอนาคตไม่จบสิ้น เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมิได้เป็นผลผลิตมาจากฉันทมติร่วมกันของประชาชนในสังคม แต่เป็นการเอาชนะคะคานกันทางการเมือง สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งอย่างชัดแจ้ง โดย ครป. มีข้อเสนอให้มีการทบทวนและแก้ไขรัฐธรรมนูญ 10 ประเด็น เพื่อขยายสิทธิเสรีภาพและอำนาจของประชาชนให้มากขึ้นเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์สังคม ประกอบด้วย

1.กระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนให้จังหวัดจัดการตนเอง เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด และจัดตั้งสภาพลเมือง ฯลฯ

2.ทบทวนระบบการเลือกตั้งและอำนาจหน้าที่ ส.ส. ส.ว. ปฏิรูประบบการเลือกตั้งให้เป็นธรรม และยกเลิกการบังคับ ส.ส.สังกัดพรรค

3.ปฎิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ

4.ปฏิรูประบบการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เสริมการศึกษาทางเลือก และ Civic Education

5.ทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ และการประชามติทุกโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ

6.การปฏิรูปโครงสร้างพลังงานและทรัพยากร ส่งเสริมพลังงานทางเลือก

7.สร้างกลไกการป้องกันเศรษฐกิจทุนนิยมผูกขาด และสร้างประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ

8.ทบทวนอำนาจหน้าที่และกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ

9.ขยายสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (IESCR) คุ้มครองความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เพศสภาพ  ส่งเสริมสังคมสวัสดิการและการคุ้มครองสิทธิแรงงาน ผู้สูงวัย เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส

10.สนับสนุนเกษตรกรรมอินทรีย์ และอาหารปลอดสารพิษ และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ครป.จะร่วมรณรงค์ให้มีการทบทวนแก้ไขรัฐธรรมนูญกับสังคมเพื่อเปิดประเด็นต่างๆ ให้กว้างขวางและมีกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด ทุกกลุ่มทุกภาคส่วนให้หลากหลายมากที่สุด โดยจะจัดเวทีทั่วประเทศตามมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะมีหลายรูปแบบ ทั้งการเสนอให้มีการแก้ไขมาตรา 256 เปิดทางให้มี ส.ส.ร. เหมือนในปี 2540 หรือเสนอแก้ไขทั้งฉบับหรือบางมาตรา ก็แล้วแต่สังคมที่ต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาให้มากที่สุด  แต่ ครป.ไม่ได้ยึดติดว่ากระบวนการแก้ไขทบทวนจะเป็นรูปแบบใดบ้าง.


สนุกเขาละ "กทม.กับสาธารณสุข" จับชาวบ้านที่ "รอเงก" เป็นเดิมพัน แล้ว "ยักเงี่ยงใส่กัน" ด้วยปัญหาวัคซีน "ขาดตอน"!

ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"
"รัฐบาลทำดีแต่มีคนเซ็ง"
เมื่อนายกฯ ชื่อ "พิธา"
มิติ"ปัจจุบัน-อนาคต"