รมว.ทส.รับสนองพระราโชบาย อบรมจิตอาสา 904 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


เพิ่มเพื่อน    

นายวราวุธ  ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวภายหลัง การมอบนโยบายให้จิตอาสา 904 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) หลังผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 094 ซึ่งหน่วยราชการในพระองค์จัดขึ้นว่า   โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระราชทานให้คนไทยทั้งประเทศนั้น เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์มหาศาล ฉะนั้น การที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)มีข้าราชการเข้ารับการอบรม เพื่อนำแนวคิด พระราชปณิธานของพระองค์ที่อยากเห็นคนไทยมีความสามัคคี มีวินัย มาให้ข้าราชการในกระทรวงนำไปขยายผลต่อในแต่ละพื้นที่

             

วันนี้มีข้าราชการของกระทรวงฯที่เข้าอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 มาจากทั่วประเทศ เป็นทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)ต่างๆ ทำให้เราได้แนวคิดที่ดีหลายอย่าง  ซึ่งกระทรวงจะนำแนวคิดจิตอาสา 904 วปร.ไปขยายผล และยังมีอีกหลายโครงการที่คิดว่าจะได้ประโยชน์ ถ้านำแนวทางจิตอาสาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไปใช้ในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติ  รณรงค์ลดปริมาณขยะ

             

“สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทั่วประเทศ ด้วยพระราชปณิธานของพระองค์ ที่อยากเห็นประเทศไทยร่มเย็น มีความสามัคคี มีวินัยมากขึ้น  ดังนั้น  การที่มีข้าราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 มานั้น  ผมต้องขอแสดงความชื่นชม ยินดี และขอเป็นกำลังใจให้ในการนำความรู้ ความมีวินัยจากการที่ได้ร่วมฝึกอบรมมา ไปขยายผลต่อในทุกจังหวัด ให้คนรอบข้าง หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้คำว่าจิตอาสานั้น มีกันทั่วทุกพื้นที่”นายวราวุธกล่าว

             

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวอีกว่า  หลังจากนี้มีความเป็นไปได้มากและเป็นสิ่งที่ต้องผลักดันให้สำเร็จในการทำให้อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) มาร่วมการฝึก เพราะทสจ.ได้เข้ารับการฝึกอบรมมาในระดับที่สามารถเป็นครูฝึกได้  ก็จะนำมาขยายผลกับทสม.ในแต่ละจังหวัดที่แต่ละคนประจำอยู่  ทำให้ทสม.เหล่านั้นมีความรู้ มีจิตสำนึก มีวินัย เคียงคู่กับโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ที่มีขึ้นมา  ซึ่งในอนาคตเมื่อโครงการจิตอาสาฯ เปิดรับสมัครเป็นระยะ เราจะสนับสนุนให้ทสม.แต่ละหมู่บ้านมาสมัครเป็นจิตอาสาด้วยเช่นกัน  หลังผ่านการอบรมแล้ว จะได้ทำงานประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทสจ.แต่ละจังหวัด เพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน มาเป็นแนวทางดำเนินการทั้งด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอย พิทักษ์และฟื้นฟูป่าไม้

             

ปัจจุบัน ทสม. มีสมาชิกในเครือข่ายทั่วประเทศมากกว่า 226,898 คน ทำหน้าที่ประสาน ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติ และประเมินผล ตามหลัก ๔ ป. รวมทั้งขับเคลื่อนกิจกรรมผ่านคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการทำงานสนองพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทส. จึงขยายผลการพัฒนาเครือข่าย ทสม. ไปสู่การเป็น "เครือข่าย ทสม. จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร." ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกทั่วประเทศ 85,594 คน


"๘ กรกฎา" ไม่ใช่วัน "แดงเดือด"! แต่เป็น "วันส้มเดือด" หรือ "วันปลอกแตก" ก็ได้เหมือนกัน สุดแต่ใครพอใจเรียกแบบไหน

'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'