'วิษณุ'ฟุ้งศูนย์รับร้องทุกข์ถูกใจปชช. ลุยต่อเยียวยาทุกรูปแบบ


   

18 ก.ย. 62 - ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีมอบนโยบายการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ให้กับผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจำหน่วยงาน และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล  
                
โดยนายวิษณุ กล่าวมอบนโยบายตอนหนึ่งว่า นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้าร่วมจำนวน 16 หน่วยงาน  โดยเรื่องร้องทุกข์ต่างๆ นายกฯ ให้ส่งรายงานให้ทราบทุกวัน เพื่อให้เห็นถึงความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา รัฐบาลจึงถือว่าความทุกข์ของประชาชนต้องแก้ไขและบำบัดเยียวยาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ความคิดความรู้สึกไม่ได้มีแต่เฉพาะรัฐบาลนี้ ใครเป็นรัฐบาลก็ต้องคิดแบบนี้  เพราะถ้าเป็นรัฐบาลแล้วไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับความทุกข์ของประชาชน ไม่รู้จะเป็นรัฐบาลไปทำไม ซึ่งวิธีการบริหารจัดการของแต่ละบุคคลอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทของกฎหมาย ยุคสมัยและเทคโนโลยีด้วย
                
“เฉลี่ยแต่ละวันมีเรื่องร้องทุกข์เข้ามาวันละ 500 เรื่อง บางเรื่องหลายอย่างไม่เป็นสาระ และบางเรื่องไม่อาจดำเนินการแก้ไขได้ ก็จะส่งต่อให้กระทรวงนั้นๆ ที่เกี่ยวพันดำเนินการ ผลจากการประเมินเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนตามตัวชี้วัดเป็นผลที่น่าพอใจ รัฐบาลจึงตัดสินใจเดินหน้าต่อในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่รัฐบาลทำตอบโจทย์รัฐบาล 4.0 ตอบโจทย์ทั้งเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่  ตอบโจทย์เรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การทำงานอย่างโปร่งใส การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบ สะท้อนผ่านการทำงานแบบนี้ ขณะเดียวกันยังตอบโจทย์การปกครองในระบอบประชาธิปไตยว่าทุกข์ของประชาชนจะต้องมีการรับฟังทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้อง เพื่อบริหารจัดการได้อย่างเป็นธรรม” รองนายกฯ ระบุ.