ผลสำรวจประชาชนกว่า 65% หนุนสร้าง “สนามบินนครปฐม”


เพิ่มเพื่อน    

 

15 ก.ย.2562 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “สนามบินนครปฐม” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,273 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการที่จะสร้างสนามบินนครปฐม เพื่อลดความแออัดของสนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ    การสำรวจอาศัย การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0
จากการสำรวจเมื่อถามถึงการเดินทางด้วยเครื่องบินของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.53 ระบุว่า ไม่เคยเดินทางด้วยเครื่องบิน ขณะที่ ร้อยละ 37.47 ระบุว่า เคยเดินทางด้วยเครื่องบิน 

ด้านการใช้สนามบินในการเดินทาง ของผู้ที่เคยเดินทางด้วยเครื่องบิน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.84 ระบุว่า เคยใช้สนามบินดอนเมือง ขณะที่ ร้อยละ 59.75 ระบุว่า เคยใช้สนามบินสุวรรณภูมิ และร้อยละ 3.56 ระบุว่า เคยใช้สนามบินอื่น ๆ
สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อการสร้างสนามบินนครปฐม เพื่อลดความแออัดของสนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ พบว่า  ส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.28 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะ ทำให้คนในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียงสามารถเดินทางไปใช้บริการสนามบินได้สะดวกขึ้น  ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นมากขึ้น รองลงมา ร้อยละ 18.54 ระบุว่า   ไม่เห็นด้วย เพราะ ยังไม่จำเป็น สนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ ยังสามารถรองรับผู้โดยสารได้ดีอยู่ ขณะที่บางส่วนเห็นว่าควรที่จะปรับปรุงสนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิให้ดีขึ้นกว่าเดิมมากกว่า ร้อยละ 14.45 ระบุว่า เฉย ๆ ยังไงก็ได้ และร้อยละ 1.73 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการมีสนามบินนครปฐม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.86 ระบุว่า นายทุน นักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน รองลงมา ร้อยละ 37.00 ระบุว่า ชาวจังหวัดนครปฐม ร้อยละ 36.61 ระบุว่า ประชาชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก ร้อยละ 30.71 ระบุว่า ประเทศไทย ร้อยละ 29.69 ระบุว่า ธุรกิจท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก ร้อยละ 2.12 ระบุว่า ไม่มีใครได้ประโยชน์  ร้อยละ 1.49 ระบุว่า อื่น ๆ ผู้ที่ใช้บริการสนามบิน ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และร้อยละ 6.05 ระบุว่า      ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ     
 


"เพนกวิน-รุ้ง-ไมค์-อานนท์" วันนี้คึกเขาน่าจะรู้...คึกวันนี้ แต่คุกพรุ่งนี้!เพราะเขาไม่ใช่เด็กแล้ว เป็นทนาย เป็นนักศึกษาปริญญาตรี-โท ยกเว้นนายไมค์ ศึกษาขยะศาสตร์ ในมหา'ลัยชีวิตจริง 

ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!