ต้องอ่าน!'ไฟไหม้-น้ำท่วม'คนกรุงเทพฯจะได้รับเงินช่วยเหลือจากกทม.เท่าไหร่


เพิ่มเพื่อน    

17 ก.ย.2562 -  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ออกระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ลงในราชกิจจานุเบกษา และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 ก.ย.2562

สำหรับเนื้อหาสำคัยของระเบียบดังกล่าว คือ การยกเลิกความในข้อ 6 แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสงเคราะห์
ผู้ประสบสาธารณภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 6 การให้ความช่วยเหลือ อาจจะให้เป็นเงิน วัสดุสิ่งของหรือบริการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและจำเป็น ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และอัตรา ดังต่อไปนี้ 

ก. ประเภทการเงิน 1.ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต รายละไม่เกิน 25,000 บาท 2.ค่ารักษาพยาบาล ในกรณีบาดเจ็บจากการประสบสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็น ดังนี้ 2.1 ค่ารักษาพยาบาล เท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน 1,000 บาท 2.2 กรณีบาดเจ็บต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลให้ช่วยเหลือเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน 3,000 บาท ในกรณีที่เป็นสาธารณภัยรายใหญ่หรือรุนแรงเป็นที่สะเทือนขวัญของประชาชนทั่วไปให้จ่ายเงินปลอบขวัญคนละไม่เกิน 2,000 บาท 2.3กรณีบาดเจ็บสาหัสหรือพิการไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้และเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หารายได้เลี้ยงครอบครัว ให้ช่วยเหลือเป็นเงินค่าครองชีพคนละไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

3.ค่าที่พักอาศัยชั่วคราวหรือค่าเช่าบ้าน หากผู้ประสบสาธารณภัยพักอาศัยในบ้านหรือที่พักอาศัยอื่นซึ่งต้องเสียค่าที่พักอาศัยชั่วคราวหรือค่าเช่าบ้าน ให้ช่วยเหลือทั้งนี้ครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน นับแต่วันที่ประสบสาธารณภัย ในกรณีหน่วยงานจัดทาหรือจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวเพื่อให้ผู้ประสบสาธารณภัยได้พักอาศัยได้ไม่เกิน 2 เดือนนับแต่วันที่ประสบสาธารณภัย โดยให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง

4.เงินทุนประกอบอาชีพ ครอบครัวละไม่เกิน 11,000 บาท 5.เงินทุนฝึกอาชีพ เฉพาะผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับอันตราย เป็นเหตุให้ไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมได้ต้องได้รับการฝึกอาชีพใหม่ ในวงเงินคนละไม่เกิน 5,000 บาท 6.ค่าพาหนะในการส่งกลับภูมิลำเนาเดิม สำหรับผู้ประสบสาธารณภัยที่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครแต่มาอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและมีความประสงค์จะอพยพกลับภูมิลำเนาเดิมในวงเงินเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อหนึ่งคน

7.ค่าพาหนะในการขนส่งสิ่งของเครื่องใช้ไปยังที่พักแห่งใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อหนึ่งครอบครัว 8.เงินสมทบจัดซื้อสัตว์เลี้ยงหรือพืชพันธุ์อื่น ๆ รวมถึงปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช ในกรณีที่ผู้ประสบสาธารณภัยมีอาชีพในการทำเกษตรกรรมหรือเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพไม่เกิน 11,000 บาทต่อหนึ่งครอบครัว

ข. ประเภทสิ่งของ 1.วัสดุสมทบสร้างหรือซ่อมแซมบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัย ซึ่ง ผู้ประสบสาธารณภัยเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองในกรณีที่เจ้าของยินยอมหรือกรณีที่ไม่สามารถจ่ายให้แก่เจ้าของได้โดยจะให้ความช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ ซึ่งผู้ประสบภัยเป็นเจ้าของที่ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 33,000 บาท 2.วัสดุสมทบสร้างหรือซ่อมแซม วัด มัสยิด โบสถ์ สานักสงฆ์หรือศาสนสถาน ที่ได้รับความเสียหายเท่าที่เสียหายจริง ทั้งนี้ไม่เกิน 33,000 บาท

3.เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค เครื่องครัว เครื่องมือประกอบอาชีพ และเครื่องใช้อื่น ๆ ที่จำเป็นแก่ครอบครัว 3.1เครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องกระป๋อง มูลค่ารวมคนละไม่เกิน 500 บาท 3.2 ยารักษาโรค มูลค่าครอบครัวละไม่เกิน 200  บาท 3.3 เครื่องครัว และอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร มูลค่าครอบครัวละไม่เกิน 3,500 บาท 3.4 เครื่องมือประกอบอาชีพ มูลค่าครอบครัวละไม่เกิน 10,000 บาท ในกรณีที่ไม่ได้รับเงินทุนประกอบอาชีพ 3.5 เครื่องใช้อื่น ๆ ที่จำเป็นแก่ครอบครัว (1) เครื่องนุ่งห่ม คนละไม่เกิน 2 ชุด มูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท (2)  เครื่องนอน คนละ 1ชุด มูลค่าไม่เกิน 500  บาท (3) สบู่ ผงซักฟอก ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ถังน้า เป็นต้น มูลค่าครอบครัวละไม่เกิน 300 บาท

4.เครื่องแบบนักเรียน หนังสือและอุปกรณ์การเรียน 4.1 เครื่องแบบนักเรียนคนละ 2 ชุด มูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท 4.2 หนังสือและอุปกรณ์การเรียนคนละ 1 ชุด มูลค่าไม่เกิน 1,000 บาทการให้ความช่วยเหลือตามข้อนี้ กรุงเทพมหานครอาจให้ความช่วยเหลือเป็นประเภทการเงินเท่าที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดด้วยก็ได้

ค. ประเภทบริการ 1.ค่าอาหารจัดเลี้ยงวันละไม่เกิน 3 มื้อ มื้อละไม่เกิน 30 บาท ต่อคน 2.ค่าจัดสร้างหรือดัดแปลงสถานที่พักชั่วคราว ซึ่งรวมทั้งการจัดน้าดื่มและใช้สอย ห้องน้ำ ห้องส้วมโรงครัว และสิ่งจำเป็นอื่น ๆ เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ครอบครัวละไม่เกิน 4,000 บาท
 


สภาปลุกเสก "๓ พ.ร.ก. ๑.๙ ล้านล้าน" มา ๕ วัน บ่ายวาน (๓๑ พ.ค.๖๓) ก็ประสิทธิเมฉบับที่ ๑ ........"พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา, เยียวยา, ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ๑ ล้านล้าน

เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้