ประกาศในราชกิจจาฯ คำวินิจฉัยศาลรธน. คดี 4 รมต.ถือหุ้นสัมปทาน


เพิ่มเพื่อน    

28 ก.ย. 62  - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำวินิจฉัย ที่ ๗/๒๕๖๒ เรื่องพิจารณาที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ สิงหาคมพุทธศักราช ๒๕๖๒

กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุลที่ ๑ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ที่ ๒ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ที่ ๓ และ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ที่ ๔ ผู้ถูกร้อง

เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐วรรคสามว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล นายสุ วิทย์ เมษินทรีย์ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร และ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕) หรือไม่

คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง ยื่นคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ข้อเท็จจริงตามคําร้องและเอกสารประกอบคําร้อง สรุปได้ดังนี้ อ่านทั้งหมด