กสพท.รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตTCAS รอบ3จำนวน2,650ที่นั่ง


เพิ่มเพื่อน    

3ต.ค.62-กสพท รับสมัคร บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ใน TCAS ปี 63 รอบ 3 จำนวน 2,650 ที่นั่ง เร่ิมรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ 10 ต.ค.นี้ สอบ 7 มี.ค. 63

ที่ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ชั้น 5 - กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) แถลงข่าวการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 โดยนพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ปลัด อว.) กล่าวว่า ปีนี้ถือเป็นปีที่ 15 ที่ กสพท ดำเนินคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต อย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และได้ผลดี สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ด้านนพ.อาวุธ ศรีสุกรี เลขาธิการ กสพท กล่าวว่า กสพท เข้าร่วมคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ปีการศึกษา 2563 โดยรับในรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ซึ่งจะรับสมัครผ่านเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และกำหนดเทียบให้ กสพท เสมือนเป็น 1 ในมหาวิทยาลัยที่มี 54 สาขาวิชา ใน 46 สถาบัน ภายใต้ กสพท.รวมจำนวนรับทั้งสิ้น 2,650 คน และกำหนดให้แต่ละวิชาเป็น 1 ใน 6 อันดับ ที่ผู้สมัครสามารถเลือกได้ตามที่ทปอ.กำหนด ซึ่งผู้ที่สมัครเลือกสาขาที่ร่วมการคัดเลือก กสพท ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก โดยสิ่งที่ กสพท.ยึดมากที่สุด คือ ความถูกต้อง ตรงไปตรงมา จึงอยากกำชับผู้สมัครทุกคนให้ดูรายละเอียดให้รอบคอบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะการสมัครถือเป็นการทดสอบในเรื่องของความรับผิดชอบ และความรอบคอยอย่างหนึ่ง

ด้านพญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือก กสพท กล่าวว่า กสพท ได้ประกาศหลักเกณฑ์การสมัครและสอบวิชาเฉพาะของ กสพท โดยปฏิทินการดำเนินการ มีดังนี้ รับสมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท วันที่ 10-31 ตุลาคม 2562 ซึ่งเมื่อผู้สมัครสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบ เอกสารและการชำระเงินให้ครบถ้วน เพราะหลังจากวันที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว 7 วัน หากพบว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ให้ทำการแก้ไขก่อน เวลา 16.00 น.ของวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 สอบวิชาเฉพาะ กสพท วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2563 ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 สมัครผ่านระบบ TCAS 63 และชำระเงินค่าสมัครตามจำนวนสาขาวิชาที่เลือก โดยผู้สมัครสามารถเลือกได้สูงสุด 6 สาขาวิชา วันที่ 17-27 เมษายน พ.ศ.2563 กสพท ส่งรายชื่อผู้สมัครที่ได้จัดเรียงลำดับของแต่ละสาขาวิชาเข้าระบบ TCAS 63 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ทั้งนี้ สำหรับการสมัครสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) และ 9 วิชาสามัญ รวมถึงการประกาศผลสอบ ให้ติดตามจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

“สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 ของ กสพท โดยคุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริตที่สามารถแสดงให้เห็นได้ทุกขั้นตอนในการสมัคร ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 และต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในสายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า เท่านั้น ต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ เว้นแต่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2563 ต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ ยกเว้นผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากการศึกษา โดยได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากมหาวิทยาลัยที่ศึกษาก่อนวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562 และผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2562”ประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือก กสพท กล่าว

พญ.บุญมี กล่าวต่อว่า การสมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท ผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารและอัปโหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการการสมัครให้ครบ จากนั้นชำระค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท จำนวน 800 บาท ตั้งแต่ 10 ตุลาคม ถึงเวลา 23.00 น. ของวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 โดยสามารถชำระค่าสมัครผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ตู้เอทีเอ็มของธนาคารไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งหลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว 7 วัน และให้ตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบ หากเอกสารไม่สมบูรณ์ให้ทำการแก้ไขก่อนเวลา 16.00 น. ของวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 หากไม่แก้ไขให้สมบูรณ์จะไม่มีสิทธิเข้าสอบ ส่วนการยื่นคำร้องกรณีไม่มีสิทธิเข้าสอบวิชาเฉพาะตั้งแต่วันที่ 18-22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 สำหรับสนามสอบวิชาเฉพาะมี 8 สนาม คือ กทม.และปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา พิษณุโลก อุบลราชธานี ชลบุรี และนครราชสีมา ส่วนเกณฑ์การคัดเลือกปีการศึกษา 2563 นั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ยังคงพิจารณาตามเดิม คือ คะแนนโอเน็ต รวมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ซึ่งเป็นเงื่อนไข แต่ไม่นำมาคิดคะแนน โดยวิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ. น้ำหนักอยู่ที่ร้อยละ 70 แบ่งได้ ดังนี้ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ร้อยละ 40 คณิตศาสตร์1 ร้อยละ 20 ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20 ภาษาไทย ร้อยละ 10 และสังคมศึกษา ร้อยละ 10 ได้เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 30 ของคะแนนเต็มในแต่ละกลุ่มสาระวิชา และวิชาเฉพาะ น้ำหนัก ร้อยละ 30 เป็นการทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ ได้แก่ ความสามารถในการจับใจความ คิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงความเป็นเหตุผล การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการประเมินแนวคิดทางจริยธรรม

“ดิฉันอยากฝากนักเรียนทุกคนขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง และปฏิบัติตามกรอบเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะการตรวจสอบเอกสารการสมัครต่างๆ ควรตรวจสอบตั้งแต่ การลงรายชื่อในเอกสารให้ครบถ้วน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และให้เก็บเอกสารตัวจริง ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ในการอัพโหลดส่งให้กสพท ใบสมัครต้องสั่งพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักเพื่อมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ โดยเฉพาะลายมือชื่อเป็นสิ่งสำคัญมาก อยากให้สมัครด้วยตนเอง เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนในวันสอบและวันสัมภาษณ์ และต้องเข้ามาตรวจสอบสถานภาพการสมัครหลังชำระเงินแล้ว 7 วัน เพราะที่ผ่านมา ปัญหาที่พบมากคือการชำระเงิน เนื่องจากไม่ได้เข้ามาตรวจสอบ ทำให้การสมัครไม่สมบูรณ์ ส่วนเรื่องรูปภาพการสมัครนั้น ขอเป็นรูปหน้าตรงสุภาพ เป็นทางการ ไม่ชูนิ้ว ไม่ถ่ายแบบแฟชั่น อย่างไรก็ตาม การสมัครผ่าน TCAS ขอให้ตรวจสอบรหัสและชื่อคณะให้ชัดเจน เพราะปีนี้มีการขยับรหัสคณะตั้งแต่ลำดับที่ 15 เป็นต้นไป ซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www9.si.mahidol.ac.th”ประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือก กสพท กล่าว


เมื่อคืนเป็นไงครับ? ได้ดูกันเปล่า......... ประชุมรัฐสภาในนัด "แก้รัฐธรรมนูญ" เพื่อตั้ง ส.ส.ร.ไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แทนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั่นน่ะ

'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!