'ปชป.'นัดประชุมส.ส.15ต.ค.นี้วางกรอบ 4 ข้ออภิปรายงบประมาณฯ


   

14 ต.ค.62-นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธานส.ส.และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคมนี้ว่า ก่อนหน้านี้พรรคประชาธิปัตย์ได้มีการเตรียมความพร้อมส.ส.ของพรรคให้รวบรวมข้อมูล เนื้อหาสาระที่จะอภิปรายและพิจารณางบประมาณไว้ระดับหนึ่งแล้ว โดยในวันที่ 15 ต.ค.นี้ ตนได้นัดส.ส.ปชป.มาประชุมเวลา 13.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ ปชป.เพื่อสรุปเนื้อหาสาระ และจำนวนบุคคลที่จะอภิปราย สำหรับแนวทางการอภิปรายงบประมาณของปชป. คือ 1. อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ 2. อภิปรายเสนอแนะตรวจสอบเพื่อให้งบประมาณเกิดประโยชน์กับประชาชนทุกระดับอย่างแท้จริง 3. มีการเตรียมงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ประกาศไว้หรือไม่อย่างไร และ 4.งบประมาณสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศหรือไม่ อย่างไร

"เชื่อมั่นว่าการอภิปรายงบประมาณของปชป.จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเดินหน้าประเทศโดยรวม และส่งเสริมให้ประชาชนฐานรากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่างบประมาณจะผ่านการพิจารณาของสภาโดยไม่มีปัญหาอะไร ถึงแม้เสียงส.ส.รัฐบาลจะปริ่มน้ำก็ตาม เพราะทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างตระหนักดีว่างบประมาณเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด"


ผมผิดอะไร?...........ฟัง "ทอน" แถลงข่าวก็ได้ข้อสรุปไม่ใช่เรื่อง "อยู่เป็น" หรือ "อยู่ไม่เป็น" แล้วล่ะ        อยู่ไปก็ไลฟ์บอยซะมากกว่า 

"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว