พระเจ้าอยู่หัว-ราชินี ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จ.ปทุมธานี


เพิ่มเพื่อน    

15 ต.ค.62- เวลา 17.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเสด็จถึงพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสุชิตโต๊ะวิเศษกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี พลตรีธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11 พลตำรวจโทอำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 รศ.สรนิตศิลธรรมปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผศ.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและคณะกรรมการจัดงานฯ เฝ้าฯรับเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเข้าสู่พลับพลาพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล ผู้บริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรและหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว. กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ เปิดพิพิธภัณฑ์

 เสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคาร” พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า”  จากนั้นเสด็จเข้าพลับพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

รศ.สรนิต ศิลธรรม ปลัด อว.กราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีทรงลงพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลา ต่อมาเสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ เสด็จออกจากพลับพลาพิธี เข้าภายในอาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ ประกอบด้วยนิทรรศการโลกของเรา(OUR HOME) นิทรรศการโลกของสิ่งมีชีวิต(OUR LIFE) และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(OUR KING ) แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สำหรับพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าจะเปิดให้บริการเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 นี้ ถือเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งที่4 ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา5 ธันวาคม 2550 โดยคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ1,890 ล้านบาทเมื่อปี 2557 ให้ดำเนินการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าภายใต้หัวข้อหลักในการนำเสนอคือ“พระมหากษัตริย์นักพัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน” แสดงให้เห็นถึงหลักการคิดวิธีทรงงานและกระบวนการค้นหาคำตอบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ของรัชกาลที่9 ที่ทรงนำไปแก้ปัญหาและพระราชทานแก่พสกนิกรทั่วประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้าแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนไทยและผู้สนใจจากทั่วโลกนำเสนอสาระที่เป็นหลักคิดหลักการหลักปฏิบัติในเชิงกระบวนการที่เป็นสากลสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกระบบนิเวศโดยใช้การแก้ปัญหาตามสภาพภูมิสังคมที่แตกต่างกันและการอยู่อย่างยั่งยืนกับธรรมชาตินำไปสู่การมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ระบบนิเวศปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและการเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรู้เท่าทันตามแนวคิดและหลักการทรงงานของรัชกาลที่9 ที่ทรงพระราชทานไว้

 พิพิธภัณฑ์พระรามเก้าก่อสร้างขึ้นบนพื้นที่ประมาณ 42 ไร่ซึ่งอพวช. ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกรมธนารักษ์และเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับสระเก็บน้ำพระรามเก้าของมูลนิธิชัยพัฒนาอันเป็นโครงการพระราชดำริด้านบริหารจัดการน้ำรวมทั้งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เปิดให้บริการอยู่แล้ว นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้มีประโยชน์ด้านการศึกษาแล้ว  ที่สำคัญเป็นศูนย์กลางข้อมูลดินน้ำป่าระบบนิเวศของประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย.