“ศักดิ์สยาม”แจงไม่ล้วงลูก รัฐวิสาหกิจ


เพิ่มเพื่อน    

1 พ.ย.62-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ว่าสำหรับประเด็นซักฟอก รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเรื่องการล้วงลูกในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อครอบงำการบริหารนั้น ได้มีการซักซ้อมข้อปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการที่ คค 0100/1421 ลงวันที่ 27 ส.ค.2562 เรื่องการนำนโยบายของกระทรวงคมนาคมไปสู่การปฏิบัติโดยเป็นเรื่องของการกำกับงานที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ

“ซึ่งการมีหนังสือดังกล่าวออกมายืนยันว่าไม่ได้เป็นการแทรกแซงการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตร 20 ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา 11 ที่เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะทำหน้าที่กำกับควบคุมอยู่แล้ว “นายศักดิ์สยาม กล่าว

อย่างไรก็ตามได้มีการมอบหมายในแต่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจกลับไปตรวจสอบการดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานมีส่วนใดต้องเร่งแก้ไขก็ตามให้เร่งดำเนินการและต้องมีรายงานการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีทุก 3 เดือน รวมถึงให้ไปพิจารณาปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่ล่าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาให้มีความเป็นปัจจุบันเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน

นายศักดิ์สยามกล่าวต่อว่า ได้สั่งการให้แต่ละหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจไปตรวจสอบสิ่งที่จะต้องเตรียมเพื่ออธิบายกับทางคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณประจำปี 2563 ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการแปรญัตติ 30 วัน โดยในส่วนของกระทรวงคมนาคมอยู่ในช่วงวันที่ 11-12 พ.ย.นี้ ที่ทางคณะกรรมาธิการฯจะเชิญทางกระทรวงคมนาคมไปชี้แจงข้อมูลโดยมีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นหัวหน้าคณะชี้แจง

ทั้งนี้จึงจะต้องมีการเตรียมข้อมูลหากมีความจำเป็นที่จะต้องมีการแปรญัตติเพิ่มก็ต้องเตรียมข้อมูลไว้พร้อมกับเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมาธิการฯและเป็นข้อมูลไว้ชี้แจงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในขั้นตอนพิจารณาวาระที่ 2 และ 3 ต่อไป รวมถึงการดำเนินการจัดทำงบประมาณประจำปี 2564 ที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณประจำปี 2564 แล้ว และหลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนในการปรับปรุงและพิจารณาข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานโดยวันที่ 21 มกราคม 2563จะเป็นวันสุดท้ายที่ต้องรายงานงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปให้นำเสนอ ครม.เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายศักดิ์สยามกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังได้มีการกำชับในส่วนของการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ช่วงวันวันที่ 4-5 พ.ย.นี้ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับด้านการขนส่งและการรักษาความปลอดภัยต่างๆให้มีความรอบคอบ ซึ่งเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้มีการเตรียมพร้อมไว้แล้วและไม่มีการกระทบต่อเที่ยวบินแน่นอนเพราะการเดินทางของผู้นำแต่ละประเทศได้มีการแจ้งกำหนดการล่วงหน้าไว้แล้ว ยืนยันว่าจะไม่มีเที่ยวบินดีเลย์หรือกระทบการเดินทางของประชาชนแน่นอน แม้ต้องคุมเข้มการขนส่งผู้บริหารระดับสูง


วันนี้........เป็นวันมหาประชายินดี "เพื่อมวลมนุษยชาติ" ของชาติไทย ในยุค ไวรัส "มหาวิบัติภัย" ล้างมนุษยชาติ ที่ทั้งโลกต้องคุกเข่า สยบยอม แต่ด้วยวิทยาการและการวิจัย "วงการแพทย์ไทย" ได้จุดประกายหวังที่ "สิ้นหวัง" ของมวลมนุษยชาติให้คุโชนในความหวังอีกครั้ง

'ธนาธรกับการจารกรรม'
ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'