'ศูนย์ธำรงวินัย'เพื่อความเป๊ะ'บิ๊กแดง'เข้มจัดระเบียบทหาร 


   

นโยบายของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) ในเรื่องการพัฒนากองทัพบกให้มีความทันสมัยทัดเทียมนานาอารยประเทศ ด้วยการจัดหน่วยตามแบบของกองพลน้อยของ สหรัฐ- ออสเตรเลีย  หรือลักษณะกรมผสม หรือ Brigade combat Team แล้ว อีกส่วนหนึ่งคือความเข้มงวดกวดขันในเรื่องระเบียบวินัย และการวางตัวของกำลังพลในกองทัพทุกระดับชั้น ไม่ให้มี "ทหารนอกแถว" ใช้เครื่องแบบไปหาประโยชน์ หรือสร้างอิทธิพลให้ตัวเอง ที่สำคัญคือการวางตัว การแต่งกาย เครื่องแบบ ต้องสำรวจ ตรวจตรา ให้ถูกระเบียบ ไม่ปล่อยปละละเลยเมื่อมาปฏิบัติหน้าที่  

แต่ที่ผ่านมาก็ยังมีฝ่าฝืน และ หละหลวม  จนกำลังพลต้องถูกลงทัณฑ์ 5 สถาน ตามฐานความผิดพระราชบัญญติวินัยทหาร ที่ระบุว่า  1.ภาคทัณฑ์ คือ ผู้กระทำผิดมีความผิดอันควรต้องรับทัณฑ์สถานหนึ่งสถานใดใน 5 สถาน แต่มีเหตุอันควรปราณี จึงเป็นแต่แสดงความผิดของผู้นั้นให้ปรากฏ หรือให้ทำทัณฑ์บนไว้ 2. ทัณฑกรรม คือ ให้กระทำการสุขา การโยธา ฯลฯ เพิ่มจากหน้าที่ประจำซึ่งตนจะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว หรือปรับให้อยู่เวรยามนอกจากหน้าที่ประจำ 3. กัก คือ กักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งตามแต่จะกำหนดให้ 4. ขัง คือ ขังในที่ควบคุมแต่เฉพาะคนเดียวหรือรวมกันหลายคนแล้วแต่คำสั่ง 5.จำขัง คือ ขังโดยส่งไปฝากให้อยู่ในความควบคุมของเรือนจำทหาร

พฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดวินัยทหาร   9 ประการ ได้แก่ 1. ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน 2. ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย 3. ไม่รักษามรรยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร 4. ก่อให้แตกความสามัคคีในคณะทหาร 5. เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ 6. กล่าวคำเท็จ 7. ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร 8. ไม่ตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำผิดตามโทษานุโทษ 9. เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา

แต่ในส่วนของกำลังพลที่ต้องทำหน้าที่ หน่วยเฉพาะหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (ฉก.ทม.รอ.)  ซึ่งคือกำลังพลที่ "สวมหมวกสองใบ" ทั้งมีตำแหน่งในหน่วยกองทัพปกติ และยังต้องทำหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจฯ ด้วย เมื่อกระทำความผิด หรือ หละหลวม หย่อนยานในระเบียบวินัย เครื่องแต่งกาย ท่าเคารพ  ไม่เป็นไปตามระเบียบ ก็ต้องได้รับการลงฑันต์ภายใน โรงเรียนวังทวีวัฒนา เช่นเดียวกับกำลังพลของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ( ทม.รอ.) ด้วย 

สอดคล้องกับห้วงเวลานี้ที่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก และ ผบ.ฉก.ทม.รอ. มีนโยบายในการจัดตั้ง "ศูนย์ธำรงวินัย" ขึ้นในทุกมณฑลทหารบก และ จะมีศูนย์ธำรงวินัยกลาง ที่จัดตั้งขึ้นในมณฑลทหารบก หรือ หน่วยที่กองทัพภาคมอบหมาย ซึ่งจะมีศูนย์ที่มีพื้นที่ในการธำรงวินัย ไม่ใช่การ ภาคฑัณต์  ทัณฑกรรม กัก ขั งจำขัง แล้วปล่อยไปเหมือนที่ผ่านมา

กำลังพลที่กระทำผิด ด้วยการฝึกทางด้านร่างกาย จิตใจ ให้พร้อมกลับไปทหาร ที่มีระเบียบ วินัยมากขึ้น และไม่กลับไปมีพฤติกรรมซ้ำซากเช่นที่เคยกระทำอยู่บ่อยครั้ง  และอาจจะมีการ "ล้อ" กับวิธีการฝึกธำรงวินัย ที่ใช้กับ รร.วังทวีวัฒนา ซึ่งใช้แต่ศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่ในการปรับปรุงพฤติกรรมกับ "ทหารคอแดง" 

โดยขั้นตอนการดำเนินการ ต้องมีทั้งการฝึกอบรม ครูฝึก การจัดสถานที่ และ การวางระเบียบให้รัดกุม  เป้าหมายเพื่อให้กำลังพลที่ต้องเข้ารับการฝึกกลับไปทำหน้าที่ของตนเองภายใต้กรอบของระเบียบ วินัย ด้วยตระหนักในภาระหน้าที่ที่มีเกียรติ และภายใต้เครื่องแบบทหาร ที่สำคัญคือต้องอยู่ในกรอบกฎหมาย และคำนึงเรื่อง "ความปลอดภัยในชีวิต"

ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยแต่ละกองทัพภาคจะมอบหมายให้หน่วยกลางในการสร้างศูนย์ดังกล่าวขึ้นมา เช่น กองทัพภาคที่ 1 ก็จะใช้ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์  กองทัพภาคที่ 2 ใช้มณฑลทหารบกที่ 21 เป็นต้น 

"ความเป๊ะ"ดังกล่าวกลายเป็นสิ่งที่ทหารในกองทัพเริ่มทำความเข้าใจ และปรับตัว เพราะเริ่มรับกลิ่นอายความ "เข้ม"ดังกล่าวมาร่วม 2 ปี แล้ว จากที่รับรู้กันภายใน ไม่เฉพาะกำลังพลที่ตกเป็นข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ ที่ต้องถูกส่งไป "ธำรงวินัย" ทั้งการฝึกทางทหาร การฝึกความเข้มแข็งของร่างกาย การเดินเวร  ไม่เลือกแม้แต่นายสิบ จ่า นายพล หรือแม้แต่สูงกว่านั้น แม้แต่การวางตัว เครื่องแต่งกาย  การไปแต่งเครื่องแบบนั่งชิลล์ร้านกาแฟในเวลาราชการก็เป็นเรื่องต้องห้าม จึงทำให้กำลังพลเริ่มระมัดระวัง และ สำรวมเมื่อแต่งเครื่องแบบ หรือไม่อยากตกเป็นข่าวทางหน้าสื่อ

แม้กระทั่ง เครื่องหมาย - บัตรประจำตัว -ประจำหน่วย ก็ต้องติดให้ถูกต้อง ระมัดระวังการลงภาพถ่ายเซลฟี่ที่ลงในเฟซบุ้ค หรือใครที่มีภารกิจหน้าที่พิเศษ -สำคัญ ก็ไม่ควรไปออกรายการโทรทัศน์  โดยมีการแจ้งเตือนภายในหน่วยให้ทหารทุกนายรับทราบโดยทั่วกัน 

แม้เป้าหมายหลักเพื่อมุ่งสร้างระเบียบวินัยให้กำลังพลในกองทัพ  ไม่ตกเป็นขี้ปากชาวบ้านเรื่องการวางตัวไม่เหมาะสม  แต่ก็ยากจะปฏิเสธว่าจะถูกจับตามองต่อปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นแน่อย่างแน่นอน!!
 


ขออาลัย.......... ต่อการสิ้นอายุขัยของ "นายชัย ชิดชอบ" อดีตประธานรัฐสภา ที่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวาน (๒๔ ม.ค.๖๓) ด้วยวัย ๙๒ ปี และขอแสดงความเสียใจกับ "ตระกูลชิดชอบ" ที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเคารพและเป็นหลักชัยของตระกูลครั้งนี้ด้วย

ทำไมต้อง "กดบัตรแทนกัน"?
แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'