สพฐ. ปลื้ม ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ อยู่ในระดับ A “


เพิ่มเพื่อน    


6พ.ย.62-นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประเมินผ่านเครื่องมือที่ใช้วัดการประเมินดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ แบบวัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยวัดจากกลุ่มตัวอย่างของ สพฐ. ได้แก่ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน สพฐ.และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) จำนวน 364 คน และกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสพฐ.(ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ผู้มาติดต่อราชการ คู่ค้าคู่สัญญา) จำนวน 800 คน

นายอำนาจ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้คะแนนเฉลี่ย 85.87 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ A และเมื่อแบ่งการประเมินดังกล่าวออกเป็นแต่ละองค์กรหลัก ศธ.พบว่า สพฐ.มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 92.5 อยู่ในระดับ A สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) คะแนนเฉลี่ย 90.18 อยู่ในระดับ A สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) มีคะแนนเฉลี่ย 87.92 อยู่ในระดับ A และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีคะแนนเฉลี่ย 82.96 อยู่ในระดับ B ขณะเดียวกันตัวชี้วัดการวัดป้องการทุจริตได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนนเต็มอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนปฏิบัติหน้าที่และหน่วยงานของสพฐ.เป็นอย่างมากจึงได้มีการมอบรางวัล เพื่อเป็นสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วย


เมื่อวาน เปิดเฟซ....... เห็นภาพที่คุณ Aks Imaginate โพสต์ไว้ ชอบใจมาก เป็นภาพหนังสือพิมพ์ตั้งๆ จำนวนมาก ไม่ได้แกะเชือกมัด โรงพิมพ์ส่งมาสภาพไหน ก็ยังคงอยู่ในสภาพนั้น ไม่ได้ขายเลย

ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'