ศาลประกาศใช้แผนควบคุมภาวะฉุกเฉินรปภ.ฟื้นเชื่อมั่น


เพิ่มเพื่อน    

13 พ.ย. 62 - จากเหตุการณ์ลักลอบนำอาวุธปืนเข้าไปในบริเวณศาล จนเกิดการยิงกันในห้องพิจารณาคดีและมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ที่ศาลจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมานั้น วันนี้ (13 พ.ย.) นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ลงนามประกาศ เรื่อง "กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย" เพื่อป้องกันเหตุร้าย คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้มีอรรถคดีในศาลยุติธรรม และเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ตลอดจนบุคคลต่างๆ ที่มาศาล อันจะทำให้ศาลยุติธรรมสามารถดำเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2550 หรือ ก.บ.ศ. ข้อ 6 และข้อ 24  โดยให้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยให้ถือปฏิบัติตามแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Plan) ตามประกาศสำนักงานศาลยุติธรรมเรื่อง การใช้แผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Plan) วันที่ 28 ก.พ. 2562

ขณะเดียวกัน นายสราวุธ ได้ลงนามในหนังสือเวียน เรื่อง กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ถึงหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม โดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้ ตามที่ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ศาลจังหวัดพัทยา ศาลจังหวัดจันทบุรีและในศาลต่างๆ ทั่วประเทศบ่อยครั้ง ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงกำหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เพื่อป้องกันและขจัดเหตุร้าย ในเบื้องต้นจึงขอให้แต่ละศาลถือปฏิบัติตามในการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมเพื่อความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยให้แก่บุคลากรรวมถึงประชาชนที่มาติดต่อราชการ

ทั้งนี้ให้ ผอ.สำนักอำนวยการประจำศาลหรือ ผอ.สำนักงานประจำศาล เน้นย้ำโดยกำชับให้บุคลากรในสังกัดของท่าน ถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่องกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป.


อันที่จริง อะไรที่เป็น ๒ ถือว่าปกติ อย่างโลก ก็มี ขั้วเหนือ-ขั้วใต้, มีกลางวัน-มีกลางคืน มนุษย์-สัตว์ มี เพศผู้-เพศเมีย

เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"
อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?
ไฟลามทุ่ง 'ลามถึงศาล'